Indywidualny turnus logopedyczny/neurologopedyczny

1. Indywidualne turnusy logopedyczne/neurologopedyczne organizowane są po przeprowadzeniu konsultacji przedturnusowej (dotyczy osób nie uczestniczących regularnie w zajęciach). Po zaakceptowaniu przedstawionej oferty rodzic/opiekun pacjent podpisuje umowę.

2. W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w ramach specjalistycznych usług logopedycznych/neurologopedycznych, zgodnie z warunkami określonymi w kolejnych paragrafach umowy.

3. Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska realizuje logopedyczne/neurologopedyczne tzw. turnusy stacjonarne, gdzie nazwa „turnus stacjonarny” dotyczy codziennych indywidualnych spotkań terapeutycznych w określonym umową czasie i liczbie godzin. Centrum Logopedyczno- Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska nie jest placówką wpisaną na listę ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne NFZ (i inne).

4.Program i grafik terapii układany jest w zależności od potrzeb pacjenta. Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie. Oferta skierowana jest dla pacjenta z różnymi zaburzeniami m.in.:

 • uszko­dze­niami CUN
 • nie­peł­no­spraw­nością ru­cho­wą i in­te­lek­tu­al­ną
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • au­tyzmem
 • ze­spółem Asper­ge­ra
 • ADHD
 • ze­spo­łami ge­ne­tycz­nymi
 • opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym
 • dys­lek­sją, dys­prak­sją
 • innymi

5. Rodzic zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika, przedłożenia dokumentacji medycznej oraz wypełnienia dokumentacji / formularzy niezbędnych do organizacji zajęć.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania dziecka na turnus, gdy uzna iż nie jest w stanie zapewnić mu właściwej formy terapii (po zapoznaniu się z dokumentacją i spotkaniu przed turnusowym. Konsultacje przedturnusowe są obowiązkowe dla osób nie uczestniczących do tej pory w terapii logopedycznej/neurologopedycznej na terenie CLT – płatne oddzielnie)

7. Czas tr­wa­nia: minimum 5 dni (poniedziałek – piątek), dni świąteczne, weekendy są dniami wolnymi od zajęć (w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą obu stron zajęcia mogą odbyć się w weekend lub dzień świąteczny).

 8. Koszty: turnus jest wyceniany w zależności od ilości godzin i czasu trwania. (jednostka zajęć to 45 minut). W ciągu 7 dni od zakwalifikowania dziecka na turnus należy wpłacić zadatek (bezzwrotna kwota ustalana w zależności od wyceny turnusu). Pozostałą część należy wpłacić najpóźniej 8 dni przed rozpoczęciem turnusu.

9. W przy­pad­ku od­wo­ła­nia tur­nu­su przez uczestnika lub upoważnioną osobę reprezentującą go (np. rodzica):

 1. w ter­mi­nie 7 i więcej dni przed pla­nowa­nym tur­nu­sem opie­kun otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (zadatek nie podlega zwrotowi).
 2. w terminie od 6–0 dni przed pla­nowa­nym tur­nu­sem opie­kun po­kry­wa kosz­ty 20 % ce­ny tur­nu­su.

10. W przy­pad­kach lo­so­wych i re­zy­gna­cji z tur­nu­su lub jego części pod­czas je­go tr­wa­nia, opie­kun po­kry­wa kosz­ty za wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia, plus 30% za niewy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia.

11. W przypadku odwołania turnusu przez organizatora przed jego rozpoczęciem następuje pełny zwrot kosztów. W przypadku przerwania turnusu ze względów losowych następuje zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia.

12. W szczególnych sytuacjach za zgodą obu stron, z uwzględnieniem dostępności terminów, istnieje  możliwość zmian w terminarzu i kontynuowania turnusu.

13. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyjazdu i odbierania uczestników turnusu. Spóźnienie na zajęcia nie skutkuje przedłużeniem zajęć.

14. Dane do przelewu:

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA     

UL. POTOCKIEGO 143                                                                                     

96-313 BUDY-GRZYBEK

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Wpłata I Tytułem: zadatek turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

Wpłata II Tytułem: turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

Turnusy są opłacane bezpośrednio przez osobę zamawiającą (nie ma możliwości realizacji ze środków PEFRON, PCPR, inne). Po zaksięgowaniu opłaty za turnus wystawiana jest faktura zgodnie z podanymi danymi.

15. Podczas turnusu dziecko może korzystać z terapii (m.in.):

 •  terapii logopedycznej / neurologopedycznej
 •  masażu logopedycznego
 •  elektrostymulacji
 •  kinesiotapingu
 • PNF w logopedii
 • C-EYE
 •  AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna)
 •  stymulacji funkcji pokarmowych
 •  zajęć polisensoycznych stymulujących zmysły
 •  zajęć z elementami Metody Knilla
 •  zajęć prowadzonych metodą werbo-tonalną
 •  jogi dla dzieci
 • zajęć ruchowych z elementami logorytmiki
 • zajęć z użyciem słuchawek For Brain
 • zajęć z psem
 • zajęć edukacyjne
 • zajęć wspomagające umiejętność czytania i pisania
 • zajęć wspomagające koncentrację
 • zajęcia wspomagające wychowanie słuchowe

16. W czasie trwania turnusu rodzic na bieżąco jest informowany o przebiegu zajęć, może korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących przebiegu terapii w umówionym terminie.

17. Po zakończonych zajęciach rodzic otrzymuje pisemną informację o przebiegu terapii oraz zalecenia poturnusowe.

18. W czasie turnusu stacjonarnego CLT nie oferuje noclegów ani wyżywienia (w przypadku prowadzonego treningu jedzenia strony ustalają warunki przygotowywania posiłków i zakupu produktów). Zajęcia odbywają się w Budach-Grzybek 96-313, ul. Potockiego 143 lub okazjonalnie w miejscu wskazanym przez organizatora niezbędnym do prowadzenia terapii.

19. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie drogą mailową wiadomości o  chęci udziału w turnusie. W mailu zwrotnym otrzymują stosowne informacje.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

tel.:     698 614 521

mail:   kczechowicz@gmail.com

20. Organizacja

Osobom przywożącym i odbierającym uczestników zajęć udostępniony jest podjazd budynkiem. Ww. osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury oraz zachowania spokoju.

W przypadku powstania szkód (np. zniszczenie roślin ozdobnych podczas parkowania, celowe zniszczenie roślin ozdobnych, uszkodzenie bramy lub innego zaparkowanego już pojazdu podczas wjazdu/wyjazdu) odpowiedzialność finansową ponosi osoba dorosła oczekująca na uczestnika turnusu.

21. Kwestie nieuregulowane ww. postanowieniami podlegają zasadom organizacji zajęć indywidualnych realizowanych w CLT „Dogadać się”, ustaleniom indywidualnym oraz właściwym aktom prawnym.

22.Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

23. Wszelkie zamiany wprowadzane są po uzgodnieniu pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą w formie aneksu do umowy.

24. Do umowy dołączone są załączniki

Załącznik 1 – propozycja ofertowa

Załącznik 2 – karta zgłoszeniowa

Załącznik 3 – grafik zajęć

Załącznik 4 – procedura w postępowania w przypadku ataku padaczki u dziecka, u którego stosuje się wlew doodbytniczy lub innych możliwych sytuacji zagrożenia życia związanych z podaniem leków

inne zgodnie z zapotrzebowaniem.