Indywidualny turnus logopedyczny/neurologopedyczny

Regulamin indywidualnego turnusu logopedycznego/neurologopedycznego

 1. Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska realizuje logopedyczne/neurologopedyczne tzw. turnusy stacjonarne, gdzie nazwa „turnus stacjonarny” dotyczy codziennych indywidualnych spotkań terapeutycznych w określonym umową czasie i liczbie godzin. Centrum Logopedyczno- Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska nie jest placówką wpisaną na listę ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne NFZ
 2. Zgłoszenie na turnus odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.com informacji o chęci udziału w zajęciach
 3. Indywidualne turnusy logopedyczne/neurologopedyczne organizowane są po przeprowadzeniu konsultacji przedturnusowej (dotyczy osób nie uczestniczących regularnie w zajęciach). Po zaakceptowaniu przedstawionej oferty rodzic/opiekun pacjent podpisuje umowę.
 4. Turnus stacjonarny odbywa się w siedzibie Organizatora (Budy-Grzybek, ul. Potockiego 143) lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora
 5. Program i grafik terapii układany jest w zależności od potrzeb pacjenta. Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie.
 6. Oferta skierowana jest dla pacjenta z różnymi zaburzeniami m.in.:
 • uszko­dze­niami CUN
 • nie­peł­no­spraw­nością ru­cho­wą i in­te­lek­tu­al­ną
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • au­tyzmem
 • ze­spółem Asper­ge­ra
 • ADHD
 • ze­spo­łami ge­ne­tycz­nymi
 • opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym
 • dys­lek­sją, dys­prak­sją

7. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika, przedłożenia dokumentacji medycznej oraz wypełnienia dokumentacji / formularzy niezbędnych do organizacji zajęć.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania dziecka na turnus, gdy uzna, iż nie jest w stanie zapewnić mu właściwej formy terapii (po zapoznaniu się z dokumentacją i spotkaniu przed turnusowym. Konsultacje przedturnusowe są obowiązkowe dla osób nie uczestniczących do tej pory w terapii logopedycznej/neurologopedycznej na terenie CLT i są odpłatne, zgodnie z Cennikiem8 Czas tr­wa­nia turnusu stacjonarnego wynosi minimum 5 dni (poniedziałek – piątek), dni świąteczne, weekendy są dniami wolnymi od zajęćW wyjątkowych sytuacjach, za zgodą obu stron zajęcia mogą odbyć się w weekend lub dzień świąteczny.
 2. Turnus jest wyceniany w zależności od ilości godzin i czasu trwania. (jednostka zajęć to 45 minut). W ciągu 7 dni od zakwalifikowania dziecka na turnus należy wpłacić zadatek (bezzwrotna kwota ustalana w zależności od wyceny turnusu). Pozostałą część należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, zgodnie z fakturą. Turnusy są opłacane bezpośrednio przez osobę zamawiającą (nie ma możliwości realizacji ze środków PEFRON, PCPR, inne). Istnieje możliwość wystawienia faktury np. na fundację z dwutygodniowym terminem płatności w przypadku płatności jednorazowej za całość turnusu (z zachowaniem 14 dni do rozpoczęcia turnus
 3. Dane do przelewu:

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA     

ul. POTOCKIEGO 143                                                                                     

96-313 BUDY-GRZYBEK

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Wpłata I Tytułem: zadatek turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

Wpłata II Tytułem: turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

11. W przy­pad­ku od­wo­ła­nia tur­nu­su przez Zamawiającego

 • w ter­mi­nie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, Zamawiający otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (zadatek nie podlega zwrotowi).
 • w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu Zamawiający po­kry­wa kosz­ty 20 % ce­ny tur­nu­su.
 1. W przy­pad­kach lo­so­wych i konieczności re­zy­gna­cji przez Uczestnika z tur­nu­su lub jego części pod­czas je­go tr­wa­nia, Zamawiający po­kry­wa kosz­ty za wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia oraz dodatkowo 30% opłaty za niewy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia.
 2. W przypadku odwołania turnusu przez Organizatora przed jego rozpoczęciem następuje pełny zwrot kosztów. W przypadku przerwania turnusu przez Organizatora ze względów losowych następuje zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 3. W szczególnych sytuacjach za zgodą obu Stron, z uwzględnieniem dostępności terminów, istnieje  możliwość zmian w terminarzu i kontynuowania turnusu.
 4. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyjazdu i odbierania uczestników turnusu. Spóźnienie na zajęcia nie skutkuje przedłużeniem zajęć.
 5. Rodzice/opiekunowie Uczestników turnusu zobowiązani są do punktualnego odbioru po zakończeniu zajęć osób będących pod ich opieką. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut w stosunku do godziny odbioru naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości  50 % ceny jednostki zajęć.
 6. Podczas turnusu Uczestnik może korzystać z terapii (m.in.):
 • terapii logopedycznej / neurologopedycznej
 • masażu logopedycznego
 • elektrostymulacji
 • kinesiotapingu
 • PNF w logopedii
 • C-EYE
 • AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna)
 • stymulacji funkcji pokarmowych
 • zajęć polisensoycznych stymulujących zmysły
 • zajęć z elementami Metody Knilla
 • zajęć prowadzonych metodą werbo-tonalną
 • jogi dla dzieci
 • zajęć ruchowych z elementami logorytmiki
 • zajęć z użyciem słuchawek For Brain
 • zajęć z psem
 • zajęć edukacyjnych
 • zajęć wspomagających umiejętność czytania i pisania
 • zajęć wspomagających koncentrację
 • zajęća wspomagających wychowanie słuchowe

18. W czasie trwania turnusu rodzic/opiekun na bieżąco jest informowany o przebiegu zajęć, może korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących przebiegu terapii, w umówionym terminie.

19. Po zakończonych zajęciach rodzic otrzymuje pisemną informację o przebiegu terapii oraz zalecenia poturnusowe.

20. Udział rodzica/opiekuna podczas zajęć nie jest obowiązkowy, chyba że Strony ustalają inaczej.

21. Udział osób trzecich podczas zajęć jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu tego (nie później niż 6 dni przed zabiegiem, w których ma uczestniczyć osoba trzecia,).

22. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania terapeutom informacji o stanie zdrowia osób uczestniczących z zajęciach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć i właściwej terapii.

23. W czasie trwania zajęć istnieje ryzyko zabrudzenia odzieży materiałami plastycznymi (np. farbami, plasteliną) lub jedzeniem. W związku z powyższym zaleca się Uczestnikom przychodzenie na zajęcia w stroju nieformalnym.

24. W czasie turnusu stacjonarnego CLT nie oferuje noclegów ani wyżywienia (w przypadku prowadzonego treningu jedzenia strony ustalają warunki przygotowywania posiłków i zakupu produktów).

25. Osobom przywożącym i odbierającym uczestników zajęć udostępniony jest podjazd budynkiem. 23. Zgłoszenie na turnus logopedyczny jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego warunków.

26. Osoba biorąca udział w turnusie logopedycznym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą RODO

27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się”.

Aktualizacja: 06.11.23.