Indywidualny turnus logopedyczny/neurologopedyczny

Regulamin indywidualnego turnusu logopedycznego/neurologopedycznego

 1. Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska realizuje logopedyczne/neurologopedyczne tzw. turnusy stacjonarne, gdzie nazwa „turnus stacjonarny” dotyczy codziennych indywidualnych spotkań terapeutycznych w określonym umową czasie i liczbie godzin. Centrum Logopedyczno- Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska nie jest placówką wpisaną na listę ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne NFZ
 2. Zgłoszenie na turnus odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.com informacji o chęci udziału w zajęciach
 3. Indywidualne turnusy logopedyczne/neurologopedyczne organizowane są po przeprowadzeniu 2 konsultacji przedturnusowych (dotyczy osób nie uczestniczących regularnie w zajęciach, płatność zgodnie z cennikiem). Po zaakceptowaniu przedstawionej oferty rodzic/opiekun pacjent podpisuje umowę.
 4. Turnus stacjonarny odbywa się w siedzibie Organizatora (Budy-Grzybek, ul. Potockiego 143) lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora.
 5. Program i grafik terapii układany jest w zależności od potrzeb pacjenta. Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie.
 6. Oferta skierowana jest dla pacjenta z różnymi zaburzeniami m.in.:
 • uszko­dze­niami CUN
 • nie­peł­no­spraw­nością ru­cho­wą i in­te­lek­tu­al­ną
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym z au­tyzmem, zespołem Aspergera)
 • ADHD
 • ze­spo­łami ge­ne­tycz­nymi
 • opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym
 • dys­lek­sją
 • trudnościami w czytaniu (bez diagnozy dysleksji)
 • dys­prak­sją.

7. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika, przedłożenia dokumentacji medycznej oraz wypełnienia dokumentacji / formularzy niezbędnych do organizacji zajęć.

8.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania dziecka na turnus, gdy uzna, iż nie jest w stanie zapewnić mu właściwej formy terapii (po zapoznaniu się z dokumentacją i spotkaniu przed turnusowym. Konsultacje przedturnusowe są obowiązkowe dla osób nie uczestniczących do tej pory w terapii logopedycznej/neurologopedycznej na terenie CLT i są odpłatne, zgodnie z Cennikiem.

9. Czas tr­wa­nia turnusu stacjonarnego wynosi minimum 5 dni (poniedziałek – piątek), dni świąteczne, weekendy są dniami wolnymi od zajęć. Za zgodą obu stron zajęcia mogą odbyć się w weekend lub dzień świąteczny.

10. Turnus jest wyceniany w zależności od rodzaju zajęć, ilości godzin i czasu trwania. (jednostka zajęć to 45 minut). W ciągu 7 dni od zakwalifikowania dziecka na turnus należy wpłacić zadatek (bezzwrotna kwota ustalana w zależności od wyceny turnusu). Pozostałą część należy wpłacić najpóźniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, zgodnie z fakturą. Turnusy są opłacane bezpośrednio przez osobę zamawiającą (nie ma możliwości realizacji ze środków PEFRON, PCPR, inne). Istnieje możliwość wystawienia faktury np. na fundację z trzytygodniowym terminem płatności w przypadku płatności jednorazowej za całość turnusu (z zachowaniem 21 dni do rozpoczęcia turnusu).

11.Dane do przelewu:

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA     

 1. POTOCKIEGO 143                                                                                     

96-313 BUDY-GRZYBEK

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Wpłata I Tytułem: zadatek turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

Wpłata II Tytułem: turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

 1. W przy­pad­ku od­wo­ła­nia tur­nu­su przez Zamawiającego
 • w ter­mi­nie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, Zamawiający otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o wartość zadatku (zadatek nie podlega zwrotowi)
 • w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu oraz w dniu rozpoczęcia turnusu Zamawiający po­kry­wa kosz­ty 30 % ce­ny tur­nu­su (zadatek plus pozostała kwota w sumie stanowiące 30 % ceny turnusu).

13.W przy­pad­kach lo­so­wych i konieczności re­zy­gna­cji przez Uczestnika z tur­nu­su pod­czas je­go tr­wa­nia, Zamawiający po­kry­wa kosz­ty za wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia, koszty przygotowania turnusu (zadatek) oraz dodatkowo 30% opłaty za niewy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia.

14.W przypadku odwołania turnusu przez Organizatora przed jego rozpoczęciem następuje pełny zwrot kosztów. W przypadku przerwania turnusu przez Organizatora ze względów losowych następuje zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia.

15.W szczególnych sytuacjach za zgodą obu Stron, z uwzględnieniem dostępności terminów, istnieje  możliwość zmian w terminarzu i kontynuowania turnusu.

16.Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyjazdu i odbierania uczestników turnusu. Spóźnienie na zajęcia nie skutkuje przedłużeniem zajęć.

17.Rodzice/opiekunowie Uczestników turnusu zobowiązani są do punktualnego odbioru po zakończeniu zajęć osób będących pod ich opieką. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut w stosunku do godziny odbioru naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości  50 % ceny jednostki zajęć.

18.Podczas turnusu Uczestnik może korzystać z terapii (m.in.):

 • terapii logopedycznej / neurologopedycznej
 • masażu logopedycznego
 • elektrostymulacji – VITAL STIM, MULTITRONIC MT3, ECO STIM
 • kinesiotapingu
 • PNF w logopedii
 • C-EYE
 • AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna)
 • stymulacji funkcji pokarmowych
 • zajęć polisensoycznych stymulujących zmysły
 • zajęć z elementami Metody Knilla
 • zajęć prowadzonych metodą werbo-tonalną
 • jogi dla dzieci
 • zajęć ruchowych z elementami logorytmiki
 • zajęć z użyciem słuchawek For Brain
 • zajęć z psem
 • zajęć edukacyjnych
 • zajęć wspomagających umiejętność czytania i pisania
 • zajęć wspomagających koncentrację
 • zajęć wspomagających wychowanie słuchowe
 1. W czasie trwania turnusu rodzic/opiekun na bieżąco jest informowany o przebiegu zajęć. W czasie trwania turnusu lub po jego zakończeniu, rodzic/opiekun może skorzystać z indywidualnej konsultacji dotyczącej przebiegu terapii, w umówionym terminie, zgodnie z ofertą. Ww. konsultacja jest wliczona w cenę turnusu. Dodatkowe konsultacje wykraczające poza ofertę turnusu,  są płatne zgodnie z cennikiem.  
 2. Po zakończonych zajęciach rodzic otrzymuje pisemną informację o przebiegu terapii oraz zalecenia poturnusowe.
 3. Udział rodzica/opiekuna podczas zajęć nie jest obowiązkowy, chyba że Strony ustalają inaczej.
 4. Udział osób trzecich podczas zajęć jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu tego (nie później niż 6 dni przed zajęciami, w których ma uczestniczyć osoba trzecia).
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania terapeutom informacji o stanie zdrowia osób uczestniczących z zajęciach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć i właściwej terapii.
 6. W czasie trwania zajęć istnieje ryzyko zabrudzenia odzieży materiałami plastycznymi (np. farbami, plasteliną) lub jedzeniem. W związku z powyższym zaleca się Uczestnikom przychodzenie na zajęcia w stroju nieformalnym, zapewniającym również swobodę ruchów.
 7. W czasie turnusu stacjonarnego CLT nie oferuje noclegów ani wyżywienia (w przypadku prowadzonego treningu jedzenia strony ustalają warunki przygotowywania posiłków i zakupu produktów).
 8. Osobom przywożącym i odbierającym uczestników zajęć udostępniony jest podjazd budynkiem.
 9. Zgłoszenie na turnus logopedyczny jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego warunków.
 10. Osoba biorąca udział w turnusie logopedycznym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą RODO.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się”.

Aktualizacja: 24.01.24.