Turnus stacjonarny

Turnusy stacjonarny indywidualny – informacje

Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska zaprasza na logopedyczne/neurologopedyczne turnusy stacjonarne. Program i grafik terapii układany jest w zależności od potrzeb pacjenta. Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie. Oferta skierowana jest dla pacjenta z różnymi zaburzeniami m.in.:

 • uszko­dze­niami CUN
 • nie­peł­no­spraw­nością ru­cho­wą i in­te­lek­tu­al­ną
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • au­tyzmem
 • ze­spółem Asper­ge­ra
 • ADHD
 • ze­spo­łami ge­ne­tycz­nymi
 • opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym
 • dys­lek­sją, dys­prak­sją
 • innymi

Rodzic zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika, przedłożenia dokumentacji medycznej oraz wypełnienia dokumentacji / formularzy niezbędnych do organizacji zajęć.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania dziecka na turnus, gdy uzna iż nie jest w stanie zapewnić mu właściwej formy terapii (po zapoznaniu się z dokumentacją).

Czas tr­wa­nia: minimum 5 dni (poniedziałek – piątek), dni świąteczne, weekendy są dniami wolnymi od zajęć.

Koszty: turnus jest wyceniany w zależności od ilości godzin i czasu trwania (jednostka zajęć to 45 minut), rodzaju terapii. W ciągu 7 dni od zakwalifikowania dziecka na turnus należy wpłacić zadatek (bezzwrotna kwota ustalana w zależności od wyceny turnusu). Pozostałą część należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Turnusy są opłacane bezpośrednio przez osobę zamawiającą (nie ma możliwości realizacji ze środków PEFRON, PCPR, inne). Po zaksięgowaniu opłaty za turnus wystawiana jest faktura zgodnie z podanymi danymi.

TERMINY W ROKU 2022:

31.01.22 – 04.02.22  (zakończony)

04.07.22 – 08.07.22 (zakończony)

18.07.22- 22.07.22  (zakończony)

08.08.22 – 13.08.22 (rezerwacja)

16.08.22 – 20.08.22   (rezerwacja)

12.09.22 – 17.09.22 (termin dostępny)

14.11.22 – 19.11.22 (termin dostępny)

28.11.22 – 03.12.22 (termin dośtępny)

 

W przy­pad­ku od­wo­ła­nia tur­nu­su przez uczestnika lub upoważnioną osobę reprezentującą go (np. rodzica):

 1. w ter­mi­nie 6 i więcej dni przed pla­nowa­nym tur­nu­sem opie­kun otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (zadatek nie podlega zwrotowi).
 2. w terminie od 5–0 dni przed pla­nowa­nym tur­nu­sem opie­kun po­kry­wa kosz­ty 20 % ce­ny tur­nu­su.

W przy­pad­kach lo­so­wych i re­zy­gna­cji z tur­nu­su lub jego części pod­czas je­go tr­wa­nia, opie­kun po­kry­wa kosz­ty za wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia, plus 30% za niewy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia.

W przypadku odwołania turnusu przez organizatora przed jego rozpoczęciem następuje pełny zwrot kosztów. W przypadku przerwania turnusu ze względów losowych następuje zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia.

W szczególnych sytuacjach za zgodą obu stron, z uwzględnieniem dostępności terminów, istnieje  możliwość zmian w terminarzu i kontunuowania turnusu.

Dane do przelewu: CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                                       UL. POTOCKIEGO 143                                                                                                                           96-313 BUDY-GRZYBEK

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Wpłata I Tytułem: zadatek turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

Wpłata II Tytułem: turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

 Podczas turnusu dziecko może korzystać z terapii (m.in.):

 •  terapii logopedycznej / neurologopedycznej
 •  masażu logopedycznego
 •  elektrostymulacji
 •  kinesiotapingu
 • PNF w logopedii
 •  AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna)
 • terapii C-EYE 
 •  stymulacji funkcji pokarmowych
 •  zajęć polisensoycznych stymulujących zmysły
 •  zajęć z elementami Metody Knilla
 •  zajęć prowadzonych metodą werbo-tonalną
 •  jogi dla dzieci
 • zajęć ruchowych z elementami logorytmiki
 • zajęć z użyciem słuchawek For Brain
 • zajęć z psem
 • zajęć edukacyjne
 • zajęć wspomagające umiejętność czytania i pisania
 • zajęć wspomagające koncentrację
 • zajęcia wspomagające wychowanie słuchowe

W czasie trwania turnusu rodzic na bieżąco jest informowany o przebiegu zajęć, może korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących przebiegu terapii w umówionym terminie.

Po zakończonych zajęciach rodzic otrzymuje pisemną informację o przebiegu terapii oraz zalecenia poturnusowe.

W czasie turnusu stacjonarnego CLT nie oferuje noclegów ani wyżywienia. Zajęcia odbywają się w Budach-Grzybek 96-313, ul. Potockiego 143 lub okazjonalnie w miejscu wskazanym przez organizatora niezbędnym do prowadzenia terapii. Pozostałe kwestie regulowane są zasadami zajęć indywidualnych i grupowych. 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie drogą mailową informacji o chęci udziału w turnusie. W mailu zwrotnym otrzymują stosowne dokumenty.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

tel.:     698 614 521

mail:   kczechowicz@gmail.com

aktualizacja: 06.08.2022 r.