Turnus stacjonarny

Turnusy stacjonarny indywidualny – informacje ogólne

Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska zaprasza na logopedyczne/neurologopedyczne turnusy stacjonarne. Program i grafik terapii układany jest w zależności od potrzeb pacjenta. Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie. Oferta skierowana jest dla pacjenta z różnymi zaburzeniami m.in.:

 • uszko­dze­niami CUN
 • nie­peł­no­spraw­nością ru­cho­wą i in­te­lek­tu­al­ną
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • au­tyzmem
 • ze­spółem Asper­ge­ra
 • ADHD
 • ze­spo­łami ge­ne­tycz­nymi
 • opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym
 • dys­lek­sją
 • dys­prak­sją
 • trudnościami w czytaniu (bez diagnozy dysleksji).

Pacjentów, którzy nie uczestniczą regularnie w zajęciach logopedycznych/neurologopedycznych obowiązuje udział w dwóch konsultacjach przed rozpoczęciem turnusu (płatność zgodnie z cennikiem). Rodzic zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika, przedłożenia dokumentacji medycznej oraz wypełnienia dokumentacji / formularzy niezbędnych do organizacji zajęć.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania dziecka na turnus, gdy uzna iż nie jest w stanie zapewnić mu właściwej formy terapii (po przeprowadzeniu konsultacji i zapoznaniu się z dokumentacją).

Czas tr­wa­nia: minimum 5/6 dni (poniedziałek – piątek/sobota), dni świąteczne, weekendy są dniami wolnymi od zajęć, chyba że oferta stanowi inaczej. 

Koszty: turnus jest wyceniany w zależności od ilości godzin i czasu trwania (jednostka zajęć to 45 minut), rodzaju terapii. W ciągu 7 dni od zakwalifikowania dziecka na turnus należy wpłacić zadatek (bezzwrotna kwota ustalana w zależności od wyceny turnusu). Pozostałą część należy wpłacić najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Organizator nie zapewnia noclegu. Organizator nie zapewnia wyżywienia (chyba, że strony, po podpisaniu stosownego, oświadczenia postanowią inaczej). 

Turnusy są opłacane bezpośrednio przez osobę zamawiającą (nie ma możliwości realizacji ze środków PEFRON, PCPR, inne). Po zaksięgowaniu opłaty za turnus wystawiana jest faktura zgodnie z podanymi danymi.

TERMINY W ROKU 2024:

05.02.24 – 10.02.24 (zakończony)

11.03.24 – 16.03.24 (zakończony)

 

20.05.24 – 25.05.24 (rezerwacja)

 

24.06.24 – 29.06.24 (rezerwacja)

 

08.07.24 – 13.07.24 (rezerwacja)

15.07.24 – 20.07.24 (rezerwacja)

19.08.24 – 24.08.24 (rezerwacja)

 

18.11.24 – 30.11.24 (rezerwacja)

PLANOWANE TERMINY W ROKU 2025:

03.02.25 – 08.02.25 (rezerwacja)

24.03.25 – 29.03.25

19.05.25 – 24.05.24

23.06.25 – 28.06.24

14.07.24 – 26.07.25

17.11.24 – 29.11.25

 Podczas turnusu dziecko może korzystać z terapii (m.in.):

 •  terapii logopedycznej / neurologopedycznej
 •  masażu logopedycznego
 •  elektrostymulacji (VITAL STIM, MULTITRONIC MT3, ECO STIM)
 •  kinesiotapingu
 • PNF w logopedii
 •  AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna)
 • terapii C-EYE 
 •  stymulacji funkcji pokarmowych
 •  zajęć polisensoycznych stymulujących zmysły
 •  zajęć z elementami Metody Knilla
 •  zajęć prowadzonych metodą werbo-tonalną
 •  jogi dla dzieci
 • zajęć ruchowych z elementami logorytmiki
 • zajęć z użyciem słuchawek For Brain
 • zajęć z psem
 • zajęć edukacyjne
 • zajęć wspomagające umiejętność czytania i pisania
 • zajęć wspomagające koncentrację
 • zajęcia wspomagające wychowanie słuchowe

TURNUS MOŻE BYĆ PROFILOWANY NA KONKRETNĄ TERAPIĘ NP. AAC, TRENING JEDZENIA INNE

W czasie trwania turnusu rodzic na bieżąco jest informowany o przebiegu zajęć, może korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących przebiegu terapii w umówionym terminie (przypisanych do turnusu wliczonych w cenę lub dodatkowych –  płatnych)

Po zakończonych zajęciach rodzic otrzymuje pisemną informację o przebiegu terapii oraz zalecenia poturnusowe. 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie drogą mailową informacji o chęci udziału w turnusie. W mailu zwrotnym otrzymują stosowne informacje.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Regulamin/ Indywidualny turnus logopedyczny/neurologopedyczny.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

tel.:     698 614 521

mail:   kczechowicz@gmail.com

aktualizacja: 15.05.2024 r.