Psy i ludzie

REGULAMIN SZKOLENIA / WARSZTATÓW – LUDZIE I PSY

 1. Organizatorem szkoleń i zajęć, w których biorą udział psy i ludzie jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713  Regon 147357969. ZAJĘCIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ORGANIZATORA PO ZEBRANIU GRUPY SZKOLENIOWEJ LUB W RAMACH TRENINGU  INDYWIDUALNEGO W MIEJSCU POBYTU PSA (DOTYCZY OKOLICY MIEJSCOWOŚCI BUDY-GRZYBEK, GRODZISK MAZOWIECKI, JAKTORÓW, ŻYRARDÓW). W przypadku treningów indywidualnych w miejscu pobytu psa obowiązuje dodatkowa opłata za dojazd.
 2. Zgłoszenie na zajęcia lub sesje treningowe indywidualne odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.cominformacji o chęci udziału w zajęciach-różnych formach aktywności z psem. Po rejestracji zostaje wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane zajęcia oraz formularze, które należy przynieść wypełnione na trening.
 3. Zgłoszenie na szkolenie grupowe lub warsztaty odbywa się przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.cominformacji o chęci udziału w szkoleniu lub innych formach aktywności z psem, z jednoczesną wpłatą zadatku w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia. Zadatek ustalany jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Po rejestracji oraz zaksięgowaniu zadatku zostaje wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane szkolenie/warsztaty oraz formularze, które należy przynieść wypełnione na pierwsze zajęcia (w przypadku kursów grupowych).
 4. Pełną wpłatę za szkolenie/warsztaty należy uiścić najpóźniej 2 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia. Brak wpłaty do tego terminu oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową. Zadatek wpłacony przez Uczestnika, który nie dokonał pełnej wpłaty w terminie określonym powyżej, nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku zajęć i szkoleń indywidualnych strony mogą ustalić inne niż wymienione w punktach 1-4 warunki.

Dane do przelewu

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                        ul. Potockiego 143

96-313 Budy-Grzybek

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej siebie i psa na zajęcia, termin, rodzaj zajęć        Opłata za szkolenie/kurs podana jest w złotych polskich.

 1. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić drogą mailową na adres kczechowicz@gmail.com w tytule wpisując REZYGNACJA- NAZWA SZKOLENIA. Rezygnację ze szkolenie można zgłaszać w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Uczestnikowi, który nie zgłosił się na szkolenie i nie poinformował o rezygnacji wg zapisów Regulaminu nie należy się zwrot opłaty za szkolenie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po odliczeniu kwoty zadatku.

Ewentualny zwrot wpłaty za szkolenie/warsztaty odbywa się na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminu, miejsca szkolenia/warsztatów lub odwołania wydarzenia np. w przypadku sytuacji losowych (choroba, klęska żywiołowa, itp.) lub zgłoszenia zbyt małej ilości uczestników – o czym zgłoszeni Uczestnicy szkoleń/warsztatów zostają niezwłocznie poinformowani. W przypadku, gdy szkolenie/warsztaty zostaną odwołane, a Uczestnik nie zaakceptuje nowego terminu lub miejsca cała wpłacona kwota, wraz z zadatkiem, zostanie mu zwrócona.
 2. W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikaty/zaświadczenia, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Dojazd oraz noclegi uczestników nie są opłacane przez organizatora szkoleń.
 3. Terminy szkoleń grupowych podane zostają na stronie internetowej http://cltdogadacsie.pl, czas szkoleń/warsztatów ustalany jest indywidualnie dla każdego szkolenia/warsztatów (godzina dydaktyczna lub zegarowa). Ilość uczestników szkolenia/warsztatów jest regulowana przez organizatora.
 4. Od uczestników oczekuje się punktualności oraz aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia oraz ćwiczyć z psem biorącym udział w szkoleniu pomiędzy zajęciami zgodnie ze wskazówkami trenera. Udział w szkoleniu bez kontynuacji pracy w domu nie gwarantuje oczekiwanych efektów.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę ani do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.
 7. W szkoleniu może brać udział osoba dorosła oraz inny domownik np. dziecko. Osoba niepełnoletnia pozostaje pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nią odpowiedzialność.
 8. Podczas szkolenia grupowego psy powinny być na smyczy oraz w bezpiecznej odległości od siebie, chyba że trener zadecyduje inaczej.
 9. Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezbędne akcesoria zgodnie z zaleceniami trenera. Pies, biorący udział w szkoleniu ćwiczy w obroży taśmowej (zabrania się używania kolczatek, łańcuszków itp.).
 10. Niedopuszczalna jest przemoc słowna i fizyczna wobec psa.
 11. Złamanie zasad określonych w Regulaminie może skutkować wykreśleniem z listy uczestników bez zwrotu opłaty za kurs.
 12. Opiekun psa, biorącego udział w szkoleniu jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie od weterynarza o braku przeciwwskazań do udziału psa w szkoleniu, sesji masażu lub treningu innego rodzaju. W przypadku alergii pokarmowej lub innych uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować o tym trenera na pierwszych zajęciach.
 13. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny i są dostosowane do potrzeb grupy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników szkolenia, podejmujących działania szkoleniowe poza czasem spotkania treningowego.
 14. Zgodnie z art. 16 pkt 5, art. 23 i 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 § 3 Kodeksu Cywilnego zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody Prowadzącego i pozostałych uczestników. Szkolenia i warsztaty  przeprowadzane w Centrum mają charakter kursów doskonalących co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy własnej. Nie uprawniają do prowadzenia szkoleń dla innych osób/ grup zorganizowanych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas szkoleń stacjonarnych do celów własnych (m.in. zamieszczenia na stronie internetowej lub stronie FB).
 16. Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem szkolenia/warsztatów Psy i Ludzie i akceptacją jego warunków.
 17. Uczestnik rejestrujący się na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych oraz na przesyłanie aktualnej oferty szkoleniowej przygotowanej przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska.
 18. Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą RODO i akceptacją jej warunków.
 19. Retencja danych osobowych dla szkoleń wynosi 6 lat od dnia zakończenia szkolenia. 
 20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.

 

 

Aktualizacja 17.08.23