Psy i ludzie

SZKOLENIA / WARSZTATY – LUDZIE I PSY

 1. Organizatorem szkoleń i zajęć, w których biorą udział psy i ludzie jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713  Regon 147357969. ZAJĘCIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ORGANIZATORA PO ZEBRANIU GRUPY SZKOLENIOWEJ LUB W RAMACH TRENINGU  INDYWIDUALNEGO W MIEJSCU POBYTU PSA (DOTYCZY OKOLICY MIEJSCOWOŚCI BUDY-GRZYBEK, GRODZISK MAZOWIECKI, JAKTORÓW, ŻYRARDÓW). W przypadku treningów indywidualnych w miejscu pobytu psa obowiązuje dodatkowa opłata za dojazd.
 2. Zgłoszenie na zajęcia lub sesje treningowe indywidualne odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.com informacji o chęci udziału w zajęciach-różnych formach aktywności z psem. Po rejestracji zostaje wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane zajęcia oraz formularze, które należy przynieść wypełnione na trening. Opłaty są pobierane przed zajęciami.
 3. Zgłoszenie na szkolenie grupowe lub warsztaty odbywa się przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.com informacji o chęci udziału w szkoleniu lub innych formach aktywności z psem, z jednoczesną wpłatą zadatku w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia. Zadatek ustalany jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Po rejestracji oraz zaksięgowaniu zadatku zostaje wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane szkolenie/warsztaty oraz formularze, które należy przynieść wypełnione na pierwsze zajęcia (w przypadku kursów grupowych).
 4. Pełną wpłatę należy uiścić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem. Brak wpłaty po tym terminie oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową. Zaliczka uczestnika, który nie dokonał pełnej wpłaty w terminie określonym w regulaminie nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku zajęć i szkoleń indywidualnych strony mogą ustalić inne niż wymienione w punktach 1-4 warunki.

Dane do przelewu

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                        ul. Potockiego 143

96-313 Budy-Grzybek

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej siebie i psa na zajęcia, termin, rodzaj zajęć        Opłata za szkolenie/kurs podana jest w złotych polskich.

 1. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić drogą mailową na adres kczechowicz@gmail.com w tytule wpisując REZYGNACJA- NAZWA SZKOLENIA. Rezygnację ze szkolenie można zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed datą szkolenia. Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Uczestnikowi, który nie zgłosił się na szkolenie i nie poinformował o rezygnacji wg zapisów regulaminu nie należy się zwrot opłaty za szkolenie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po odliczeniu kwoty zadatku.

Ewentualny zwrot wpłaty za szkolenie/warsztaty odbywa się na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminu, miejsca szkolenia/warsztatów lub odwołania wydarzenia np. w przypadku sytuacji losowych (choroba, klęska żywiołowa, itp.) lub zgłoszenia zbyt małej ilości uczestników – o czym zgłoszeni Uczestnicy szkoleń/warsztatów zostają niezwłocznie poinformowani. W przypadku odwołania szkolenia/warsztatów, nie zaakceptowania przez Uczestnika nowego terminu, miejsca cała wpłacona kwota zostanie mu zwrócona.
 2. W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikaty/zaświadczenia, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Dojazd oraz noclegi uczestników nie są opłacane przez organizatora szkoleń.
 3. Terminy szkoleń grupowych podane zostają na stronie internetowej http://cltdogadacsie.pl, czas szkoleń/warsztatów ustalany jest indywidualnie dla każdego szkolenia/warsztatów (godzina dydaktyczna lub zegarowa). Ilość uczestników szkolenia/warsztatów jest regulowana przez organizatora.
 4. Od uczestników oczekuje się punktualności oraz aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia oraz ćwiczyć z psem biorącym udział w szkoleniu pomiędzy zajęciami zgodnie ze wskazówkami trenera. Udział w szkoleniu bez kontynuacji pracy w domu nie gwarantuje oczekiwanych efektów.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę oraz do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.
 7. W szkoleniu może brać udział osoba dorosła oraz inny domownik np. dziecko. Osoba niepełnoletnia pozostaje pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nią odpowiedzialność.
 8. Podczas szkolenia grupowego psy powinny być na smyczy oraz w bezpiecznej odległości od siebie, chyba że trener zadecyduje inaczej.
 9. Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezbędne akcesoria zgodnie z zaleceniami trenera. Pies, biorący udział w szkoleniu ćwiczy w obroży taśmowej (zabrania się używania kolczatek, łańcuszków itp.).
 10. Niedopuszczalna jest przemoc słowna i fizyczna wobec psa.
 11. Złamanie ww. punktów zwłaszcza 15, 18 może skutkować wykreśleniem z listy uczestników bez zwrotu opłaty za kurs.
 12. Opiekun psa, biorącego udział w szkoleniu jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie od weterynarza o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu, sesji masażu lub treningu innego rodzaju. W przypadku alergii pokarmowej lub innych uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować o tym trenera na pierwszych zajęciach.
 13. Zgodnie z art. 16 pkt 5, art. 23 i 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 § 3 Kodeksu Cywilnego zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody Prowadzącego. Szkolenia i warsztaty  przeprowadzane w Centrum mają charakter kursów doskonalących co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy własnej. Nie uprawniają do prowadzenia szkoleń dla innych osób/ grup zorganizowanych.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów własnych.
 15. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.
 16. Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego warunków. Uczestnik rejestrujący się na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na przesyłanie aktualnej oferty szkoleniowej przygotowanej przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Zgodnie z zapisami aktualnego prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017), Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy współpracowników, partnerów oraz uczestników wszystkich form zajęć organizowanych przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, reprezentowane przez Katarzynę Czechowicz-Gołaszewską, dalej w skrócie CLT „Dogadać się”.
 • CLT „Dogadać się” zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.:                            – udzielania informacji, ustalania terminów spotkań, szkoleń/warsztatów                      – informowania o aktualnej ofercie CLT „Dogadać się”                                                   – konsultacji z innymi specjalistami, lekarzami np. weterynarzem, trenerem, pod opieką których pozostaje uczestnik zajęć organizowanych przez CLT „Dogadać się”      – wystawiania zaświadczeń, opinii, informacji konsultacjach, szkoleniach;                    – wypełniania prawnych obowiązków związanych z administrowaniem danych oraz  realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywania zadań związanych z  bezpieczeństwem, przechowywania i przekazywania dokumentacji podatkowej)              – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CLT  „Dogadać się” (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczanie i ochrona przed roszczeniami uczestników zajęć CLT „Dogadać się” /współpracowników/partnerów biznesowych lub osób trzecich, marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).
 • Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z oferty CLT „Dogadać się”.
 • Dane, które mogą podlegać przetwarzaniu to:

– Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,

– Dane wrażliwe w celu programowania właściwego postępowania terapeutycznego tj.: opinie, orzeczenia, inne medyczne określające stan zdrowia itp.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

– dane osobowe dziecka i rodziców oraz dane osobowe pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie będą profilowane.

22. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.

Aktualizacja 01.09. 22 r.