Szkolenia

REGULAMIN  SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

 1. Organizatorem szkoleń i warsztatów jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713  Regon 147357969.
 2. Szkolenia odbywają się w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 lub w miejscu wskazanym przez Organizatora lub online na wskazanej platformie np. ZOOM czy Skype.
 3. CLT „Dogadać się” jest samodzielną instytucją organizującą warsztaty, szkolenia, webinary (często o charakterze autorskim), praktyki (bez wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz placówek szkoleniowych nauczycieli w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, (Dz.U. 2019 poz. 1045).

 4. Szkolenia/warsztaty decyzją Organizatora mogą odbywać się w formie bezpłatnych lub płatnych spotkań. Warunkiem udziału w warsztatach bezpłatnych jest brak zobowiązań finansowych wobec Organizatora (dotyczy np. zaległości w opłatach za terapię). 

 5. W przypadku szkoleń/warsztatów stacjonarnych i online powyżej 3 jednostek dydaktycznych, jeśli Organizator nie ustali inaczej, zgłoszenie na szkolenie lub warsztaty odbywa się przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.com informacji o chęci udziału w szkoleniu lub formularza, z jednoczesną wpłatą całości kwoty lub zadatku w terminie 7 dni kalendarzowych od wysłania zgłoszenia. Cena i wysokość zadatku oraz termin wysyłania zgłoszeń ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. O wysokości zadatku uczestnik jest informowany drogą mailową wraz z potwierdzeniem o przyjęciu zgłoszenia na szkolenie/warsztaty.  Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Wpłata zadatku bez przesłania formularzy nie jest równoznaczna z zapisem na szkolenie. Po rejestracji oraz zaksięgowaniu zadatku zostaje wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane szkolenie/warsztaty. Brak dopełnienia formalności w określonym terminie skutkuje przesunięciem na listę rezerwową lub wykreśleniem z listy uczestników bez zwrotu wpłaconego zadatku.
 6. Pełną wpłatę należy uiścić najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed szkoleniem (jeśli organizator nie ustali innego terminu). Brak wpłaty po tym terminie oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową. Zadatek uczestnika, który nie dokonał pełnej wpłaty w terminie określonym w regulaminie nie podlega zwrotowi. 

Dane do przelewu

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA

 1. Potockiego 143

96-313 Budy-Grzybek 

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej się na szkolenie, termin, tytuł szkolenia              Opłata za szkolenie/kurs podana jest w złotych polskich.

 1. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić drogą mailową na adres kczechowicz@gmail.com w tytule wpisując REZYGNACJA- NAZWA SZKOLENIA. Rezygnację ze szkolenie należy zgłosić w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, w takim przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi, zadatek nie podlega zwrotowi. Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Uczestnikowi, który nie zgłosił się na szkolenie i nie poinformował o rezygnacji wg zapisów Regulaminu nie należy się zwrot opłaty za szkolenie.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału ze szkoleń kilkudniowych (np. tygodnia szkoleniowego), po jego rozpoczęciu, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. 
 3. Ewentualny zwrot wpłaty za szkolenie/warsztaty odbywa się na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
 4. W przypadku szkoleń/warsztatów stacjonarnych i online do 3 jednostek dydaktycznych, jeśli Organizator nie ustali inaczej, zgłoszenie na szkolenie lub warsztaty odbywa się przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.com informacji o chęci udziału w szkoleniu. Po zebraniu grupy lub zgodnie z terminem przyjmowanych zgłoszeń, osoby zainteresowane otrzymują wiadomość mailową potwierdzającą udział w szkoleniu i informację o konieczności dokonania opłaty. Brak opłaty skutkuje wykreśleniem z listy uczestników. Rezygnacje ze szkoleń opisanych w niniejszym punkcie przyjmowane są do godz. 9.00 w dniu poprzedzającym szkolenie. W przypadku rezygnacji z udziału ze szkolenia po wyznaczonym terminie lub braku informacji o rezygnacji, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. 
 5. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia indywidualnego (dotyczącego określonego tematu), realizowanego na życzenie w formie stacjonarnej lub online przy użyciu Skype lub innej wskazanej przez organizatora platformy. 
 6. Po przesłaniu maila informującego o chęci udziału w szkoleniu uczestnicy otrzymują formularz, który wypełniony należy odesłać na adres kczechowicz@gmail.com
 7. Dokonanie opłaty za szkolenie online oraz odesłanie wypełnionego formularza jest potwierdzeniem udziału w szkoleniu. 
 8. Warunkiem udziału w sesji indywidualnej w formie online jest nawiązanie połączenia za pośrednictwem wskazanej platformy lub programu Skype (bezpłatny) z użytkownikiem o nazwie Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska live:.cid.26c26d20555a1f8d w terminie sesji szkoleniowej lub podanie nazwy użytkownika SKYPE, z którym prowadzący łączy się podczas sesji szkoleniowej. 
 9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych (np. brak prądu, zasięgu) każda ze Stron obowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę, W takim przypadku spotkanie zostanie przełożone na inny termin.
 10. W przypadku braku połączenia ze strony Uczestnika szkolenia/warsztatów w umówionym terminie, z przyczyn innych niż wskazane w pkt. 13 opłacona sesja szkoleniowa nie zostaje przełożona na inny termin.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminu, miejsca szkolenia/warsztatów lub odwołania wydarzenia np. w przypadku sytuacji losowych (choroba, klęska żywiołowa, itp.) lub zgłoszenia zbyt małej ilości uczestników – o czym zgłoszeni Uczestnicy szkoleń/warsztatów zostają niezwłocznie poinformowani.
 12. W przypadku, gdy szkolenie/ warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora a Uczestnik, nie zaakceptuje nowego terminu lub miejsca wówczas cała wpłacona kwota zostanie Uczestnikowi zwrócona.
 13. Praktyki realizowane są w formie płatnej (np. w opcji płatnego szkolenia z praktykami, tygodnia szkoleniowego lub innej formy zaproponowanej przez organizatora dla osób po ukończonych studiach logopedycznych) lub bezpłatnej (dla studentów kierunku logopedia/neurologopedia ze skierowaniem z uczelni). 
 14. Praktyki odbywają się w CLT „Dogadać się” w Budach-Grzybek lub innym miejscu wskazanym wcześniej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminu, miejsca praktyk lub odwołania wydarzenia np. w przypadku nieobecności umówionych wcześniej pacjentów. W ww. sytuacji, za zgodą uczestnika szkoleń/praktyk dopuszcza się pracę na materiale filmowym. 
 15. W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenia, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz poczęstunek. Dojazd oraz noclegi Uczestników nie są opłacane przez Organizatora szkoleń.
 16. Wydane zaświadczenia potwierdzają udział w szkoleniu, nie są to dokumenty wydawane na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. 
 17. W przypadku szkoleń online materiały i zaświadczenia są przesyłane drogą mailową. Istnieje możliwość wysłania zaświadczenia w formie wydrukowanej za dodatkową opłatą
 18. Uczestnicy wszystkich rodzajów szkoleń/warsztatów zobowiązują się do, nienagrywania sesji szkoleniowych i wykorzystania przesłanych materiałów wyłącznie do celów własnych
 19. Terminy szkoleń podane są na stronie internetowej Organizatora
 20. Czas szkoleń/warsztatów ustalany jest indywidualnie dla każdego szkolenia/warsztatów (godzina dydaktyczna lub zegarowa).
 21. Ilość uczestników szkolenia/warsztatów jest regulowana przez Organizatora. W przypadku szkoleń grupowych obowiązuje zebranie minimalnej liczby osób tj. 4. (chyba, że Organizator zdecyduje inaczej).
 22. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać punktualności, poleceń prowadzącego zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę oraz do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.
 23. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych przysługują Katarzynie Czechowicz-Gołaszewskiej. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody Prowadzącego oraz kopiowania materiałów autorskich.
 24. Szkolenia i warsztaty  przeprowadzane w Centrum mają charakter kursów doskonalących co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy własnej. Nie uprawniają do prowadzenia szkoleń dla innych osób/ grup zorganizowanych.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas szkoleń stacjonarnych do celów własnych (m.in. zamieszczenia na stronie internetowej lub stronie FB). Organizator nie wykonuje zdjęć i nagrań podczas szkoleń online. 
 26. Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem szkoleń i warsztatów oraz akceptacją jego warunków.
 27. Uczestnik rejestrujący się na szkolenie/warsztaty wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy oraz na przesyłanie aktualnej oferty szkoleniowej przygotowanej przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych)
 28. Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z zapisami klauzuli RODO i akceptacją jej warunków.
 29. Retencja danych osobowych dla szkoleń wynosi 6 lat od dnia zakończenia szkolenia
 30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.

aktualizacja 01.01.24