Szkolenia

SZKOLENIA / WARSZTATY

 1. Organizatorem szkoleń i warsztatów jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713  Regon 147357969. Szkolenia odbywają się w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 lub w miejscu wskazanym przez organizatora np. w porozumieniu z inną placówką medyczną lub oświatową lub online.
 2. Szkolenia/warsztaty decyzją organizatora mogą odbywać się w formie bezpłatnych lub płatnych spotkań. Warunkiem udziału w warsztatach bezpłatnych jest brak zobowiązań finansowych wobec organizatora (dotyczy np. zaległości w opłatach za terapię). 
 3. Jeśli organizator nie ustali inaczej zgłoszenie na szkolenie lub warsztaty odbywa się przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.com informacji o chęci udziału w szkoleniu lub formularza, z jednoczesną wpłatą całości kwoty lub zadatku w terminie 7 dni kalendarzowych od wysłania zgłoszenia. Cena i wysokość zadatku oraz termin wysyłania zgłoszeń ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. O wysokości zadatku uczestnik jest informowany drogą mailową wraz z potwierdzeniem o przyjęciu zgłoszenia na szkolenie/ warsztaty.  Brak wpłaty zadatku jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Wpłata zadatku bez przesłania formularzy nie jest równoznaczna z zapisem na szkolenie. Po rejestracji oraz zaksięgowaniu zadatku zostaje wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane szkolenie/warsztaty. Brak dopełnienia formalności w określonym terminie skutkuje przesunięciem na listę rezerwową lub wykreślenie z listy uczestników bez zwrotu wpłaconego zadatku (jeśli taka sytuacja miała miejsce). 
 4. Pełną wpłatę należy uiścić najpóźniej 10 dni kalendarzowych przed szkoleniem (jeśli organizator nie ustali innego terminu). Brak wpłaty po tym terminie oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową. Zadatek uczestnika, który nie dokonał pełnej wpłaty w terminie określonym w regulaminie nie podlega zwrotowi. 

Dane do przelewu

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA

ul. Potockiego 143

96-313 Budy-Grzybek 

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej się na szkolenie, termin, tytuł szkolenia              Opłata za szkolenie/kurs podana jest w złotych polskich.

4. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić drogą mailową na adres kczechowicz@gmail.com w tytule wpisując REZYGNACJA- NAZWA SZKOLENIA. Rezygnację ze szkolenie można zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed datą szkolenia. Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Uczestnikowi, który nie zgłosił się na szkolenie i nie poinformował o rezygnacji wg zapisów regulaminu nie należy się zwrot opłaty za szkolenie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po odliczeniu kwoty zadatku.

W przypadku rezygnacji z udziału ze szkoleń kilkudniowych (np. tygodnia szkoleniowego), po jego rozpoczęciu, w trakcie trwania uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. 

Ewentualny zwrot wpłaty za szkolenie/warsztaty odbywa się na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.

7.  Istnieje możliwość zamówienia szkolenia indywidualnego (dotyczącego określonego tematu), realizowanego na życzenie w formie stacjonarnej lub online przy użyciu Skype. 

8. Po przesłaniu maila informującego o chęci udziału w szkoleniu uczestnicy otrzymują formularz, który wypełniony należy odesłać na adres kczechowicz@gmail.com

9. Dokonanie opłaty za szkolenie online oraz odesłanie wypełnionego formularza jest potwierdzeniem udziału w szkoleniu. 

10. Warunkiem udziału w sesji indywidualnej w formie online jest nawiązanie połączenia za pośrednictwem programu Skype (bezpłatny) z użytkownikiem o nazwie Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska live:.cid.26c26d20555a1f8d w terminie sesji szkoleniowej lub podanie nazwy użytkownika SKYPE, z którym prowadzący łączy się podczas sesji szkoleniowej. 

11. W przypadku wystąpienia problemów technicznych (np. brak prądu, zasięgu) konsultacja lub sesja jest przekładana na inny termin. W przypadku braku połączenia (ze strony uczestnika) zgodnie z umówionym terminem, opłacona sesja szkoleniowa nie zostaje przełożona na inny termin.

12. Uczestnik ma prawo rezygnacji ze szkolenia patrz punkt 4

13. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminu, miejsca szkolenia/warsztatów lub odwołania wydarzenia np. w przypadku sytuacji losowych (choroba, klęska żywiołowa, itp.) lub zgłoszenia zbyt małej ilości uczestników – o czym zgłoszeni Uczestnicy szkoleń/warsztatów zostają niezwłocznie poinformowani. W przypadku odwołania szkolenia/warsztatów, nie zaakceptowania przez Uczestnika nowego terminu, miejsca cała wpłacona kwota zostanie mu zwrócona.

14. Praktyki odbywają się w CLT „Dogadać się” w Budach-Grzybek lub innym miejscu wskazanym wcześniej przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminu, miejsca praktyk lub odwołania wydarzenia np. w przypadku nieobecności umówionych wcześniej pacjentów. W ww. sytuacji, za zgodą uczestnika szkoleń/praktyk dopuszcza się pracę na materiale filmowym. 

15. W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikaty/zaświadczenia, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz poczęstunek. Dojazd oraz noclegi Uczestników nie są opłacane przez organizatora szkoleń.

W przypadku szkoleń online materiały i zaświadczenia są przesyłane drogą mailową. Istnieje możliwość wysłania zaświadczenia w formie wydrukowanej za dodatkową opłatą. 

16. Uczestnicy wszystkich rodzajów szkoleń/warsztatów zobowiązują się do zachowania tajemnicy treści poufnych, nienagrywania sesji szkoleniowych i wykorzystania przesłanych materiałów tylko i wyłącznie do celów własnych (zgodnie z prawem autorskim).

17. Terminy szkoleń podane zostają na stronie internetowej oraz innych formach reklamy czas szkoleń/warsztatów ustalany jest indywidualnie dla każdego szkolenia/warsztatów (godzina dydaktyczna lub zegarowa).

18. Ilość uczestników szkolenia/warsztatów jest regulowana przez organizatora. W przypadku szkoleń grupowych obowiązuje zebranie minimalnej liczby osób tj. 4. (chyba, że organizator zdecyduje inaczej). 

19. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać punktualności, poleceń prowadzącego zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę oraz do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.

20. Zgodnie z art. 16 pkt 5, art. 23 i 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 § 3 Kodeksu Cywilnego zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody Prowadzącego oraz kopiowania materiałów autorskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przedstawiane na szkoleniach i warsztatach. Szkolenia i warsztaty  przeprowadzane w Centrum mają charakter kursów doskonalących co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy własnej. Nie uprawniają do prowadzenia szkoleń dla innych osób/ grup zorganizowanych.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkoleń stacjonarnych do celów własnych (m.in. zamieszczenia na stronie internetowej lub stronie FB). Organizator nie wykonuje nagrań podczas szkoleń online. 

21. Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego warunków. Uczestnik rejestrujący się na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na przesyłanie aktualnej oferty szkoleniowej przygotowanej przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska.

22. Zgodnie z zapisami aktualnego prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017), Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy współpracowników, partnerów oraz uczestników wszystkich form zajęć organizowanych przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, dalej CLT „Dogadać się” iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, reprezentowane przez Katarzynę Czechowicz-Gołaszewską, dalej w skrócie CLT „Dogadać się”.
 2. CLT „Dogadać się” zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.:                                 – udzielania informacji, ustalania terminów spotkań, szkoleń/warsztatów                      – informowania o aktualnej ofercie CLT „Dogadać się”                                                            – konsultacji z innymi specjalistami, lekarzami, nauczycielami, którzy współpracują podczas przygotowania szkolenia.
  – wystawiania zaświadczeń, opinii, informacji o terapii, konsultacjach, szkoleniach;
  – wypełniania prawnych obowiązków związanych z administrowaniem danych oraz  realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem, przechowywania i przekazywania dokumentacji podatkowej)             – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CLT „Dogadać się” (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczanie i  dochodzenie roszczeń, zabezpieczanie i ochrona przed roszczeniami uczestników zajęć CLT „Dogadać się” /współpracowników/partnerów biznesowych lub osób trzecich, marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z oferty CLT „Dogadać się”.
 4. Dane, które mogą podlegać przetwarzaniu to:
  1. Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,
  2. Dane wrażliwe w celu programowania właściwego postępowania terapeutycznego tj.: opinie, orzeczenia, inne medyczne określające stan zdrowia itp.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe dziecka i rodziców oraz dane osobowe pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie będą profilowane.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.

aktualizacja 05.03.23 r.