STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W­­ CENTRUM LOGOPEDYCZNO-TERAPEUTYCZNYM „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA  CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA

§1.

 1. Podstawową zasadą wszystkich działań podejmowanych przez terapeutów, specjalistów, oraz osoby współpracujące z Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska (dalej „CLT” „Dogadać się”) tj.: wolontariuszy, stażystów, praktykantów, przedstawicieli instytucji i firm, jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
 2. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dzieci przemocy w jakiejkolwiek formie.
 3. Standardy ochrony małoletnich obowiązują wszystkie osoby pracujące w CLT „Dogadać się” oraz osoby współpracujące i zawierają wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i dobra dzieci.

§ 2.

 Standardy ochrony małoletnich obejmują:

 1. procedury kontroli pracowników i współpracowników CLT „Dogadać się” przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości;
 2. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a terapeutą; oraz osobami współpracującymi wymienionymi w 1.
 3. zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego pacjenta;
 4. procedurę składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadomienia sądu opiekuńczego;
 5. zasady udostępniania osobom pracującym lub współpracującym z CLT „Dogadać się”, małoletnim i ich opiekunom niniejszych standardów;
 6. zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

§3.

Przez użyte w niniejszych Standardach pojęcia, rozumie się:

 1. małoletni – to każda osoba, która nie ukończyła 18 lat;
 2. krzywdzenie małoletniego – popełnienie czynu zabronionego na jego szkodę przez jakąkolwiek osobę lub zagrożenie dobra małoletniego. Obejmuje przemoc fizyczną, przemoc emocjonalną, wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie dziecka;
 3. przemoc fizyczna –celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne;
 4. przemoc emocjonalna –powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać. Jej celem jest naruszenie godności osobistej;
 5. wykorzystywanie seksualne – to każde zachowanie, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym oraz zachowania bez kontaktu fizycznego. Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas;
 6. zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnianie mu odpowiedniego pożywienia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

§4.

 1. Osoby pracujące lub współpracujące z CLT „Dogadać się” w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia małoletnich.
 2. Każdy terapeuta, który zauważy lub podejrzewa, że małoletni pacjent jest krzywdzony, zobowiązany jest zareagować, a w sytuacji koniecznej udzielić pierwszej pomocy.
 3. Wszystkie osoby pracujące lub współpracujące z CLT „Dogadać się”, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego pacjenta lub inne informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

§5.

 1. Dyrektor CLT „Dogadać się” weryfikuje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych każdą osobę przed dopuszczeniem jej do pracy z małoletnimi pacjentami.
 2. Wszyscy pracownicy, praktykanci, stażyści, wolontariusze CLT „Dogadać się” maja obowiązek stosować niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich.

§6.

Zasady bezpiecznych relacji z małoletnim:

 1. Bezpośredni kontakt z małoletnim oparty jest na poszanowaniu jego intymności i godności.
 2. Niedopuszczalne są intencjonalne zachowania wzbudzające poczucie zagrożenia lub noszące znamiona przemocy fizycznej.
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna z małoletnim powinna być oparta na szacunku, empatii, powinna być pozbawiona akcentów wrogich, wulgarnych, agresywnych, złośliwie ironicznych.
 4. Podczas komunikacji z dzieckiem terapeuta oraz osoby współpracujące wymienione w 1. zachowuje uczciwość, tzn. mówi prawdę, uwzględniając wiek, sytuację i poziom rozwoju dziecka.
 5. Terapeuta oraz osoby współpracujące wymienione w 1 korzystają z alternatywnych form komunikacji z dzieckiem, jeśli istnieje ku temu wskazanie.

§7.

 1. W przypadku podejrzenia, że małoletni pacjent jest ofiarą przemocy domowej :

1)terapeuta CLT „Dogadać się”, sporządza notatkę służbową opisującą jak najbardziej dokładnie zdarzenie ze wskazaniem danych pokrzywdzonego i potencjalnego sprawcy i informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach Dyrektora CLT „Dogadać się”. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu odpowiedniej instytucji (policji, prokuratury, sądu).

2)Jeżeli stan pacjenta wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia Dyrektor CLT „Dogadać się” wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).

 1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dyrektor powiadamia policję lub prokuraturę.
 2. W przypadku zaniedbywania dziecka, poniżania, upokarzania, ośmieszania dziecka, wciągania dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim Dyrektor CLT „Dogadać się” powiadamia sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o konieczności dokonania wglądu w sytuację rodziny.
 3. W przypadku podejrzenia, że pacjent jest ofiarą przemocy ze strony terapeuty lub osoby współpracującej wymienionej w § 1 Dyrektor CLT „Dogadać się”:

1) podejmuje działania w celu zbadania sprawy;

2)odsuwa osobę podejrzaną o krzywdzenie dziecka od wszelkich form kontaktu z dziećmi, do czasu wyjaśnienia sprawy;

3)powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów pacjenta;

4)po potwierdzeniu informacji podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa pracy, stosuje karę porządkową lub powiadamia prokuraturę.

 1. W przypadku podejrzenia, że dziecko doznaje krzywdzenia ze strony innego dziecka, Dyrektor CLT „Dogadać się”:

1)informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych małoletniego pacjenta;

2)powiadamia sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o konieczności dokonania wglądu w sytuację rodziny.

§8.

Dalszy tok postępowania,  po ujawnieniu krzywdzenia dziecka i zgłoszenia tego faktu Policji, Prokuraturze lub Sądowi, leży w gestii uprawnionych instytucji.

§9.

 1. Standardy Ochrony Małoletnich są udostępniane pracownikom i współpracownikom CLT „Dogadać się”, małoletnim i ich opiekunom, na żądanie.
 2. Standardy są zamieszczone na stronie internetowej CLT „Dogadać się”.
 3. Każdy pracownik i współpracownik CLT „Dogadać się” ma obowiązek zapoznać się z standardami po zawarciu umowy o pracę/współpracę/praktyki.

§10.

 1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji standardów ochrony małoletnich jest Dyrektor CLT „Dogadać się”.
 2. Dyrektor CLT „Dogadać się” dokonuje przeglądu i aktualizacji niniejszych standardów, wprowadza niezbędne zmiany i ogłasza nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich.

§11.

W CLT „Dogadać się” pacjenci mają dostęp do urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet tylko i wyłącznie ze wskazań diagnostycznych oraz pod kontrolą i w obecności terapeuty lub osoby współpracującej wymienionej w § 1.

§12.

Standardy ochrony małoletnich wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2024r.

 

podstawa prawna: USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw1) Dz. U. 2023 poz. 1606

konsultacja prawna: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Regulska-Sobota

Aktualiazacja:15.02.24