OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 ) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017), Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy współpracowników, partnerów oraz uczestników wszystkich form zajęć organizowanych przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, dalej CLT „Dogadać się” iż:

1.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, reprezentowane przez Katarzynę Czechowicz-Gołaszewską.

2.

CLT „Dogadać się” zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.:– udzielania informacji, ustalania terminów spotkań, szkoleń/warsztatów i terapii – informowania o aktualnej ofercie CLT „Dogadać się” – konsultacji z innymi specjalistami, lekarzami, nauczycielami, pod opieką których  pozostaje uczestnik zajęć organizowanych przez CLT „Dogadać się”  – wystawiania zaświadczeń, opinii, informacji o terapii, konsultacjach, szkoleniach; – wypełniania prawnych obowiązków związanych z administrowaniem danych oraz  realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywania zadań związanych z  bezpieczeństwem, przechowywania i przekazywania dokumentacji podatkowej)– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CLT  „Dogadać się” (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczanie i  dochodzenie roszczeń, zabezpieczanie i ochrona przed roszczeniami uczestników zajęć CLT „Dogadać się” /współpracowników/partnerów biznesowych lub osób trzecich, marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).

3.

Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z oferty CLT „Dogadać się”.

4.

Dane, które mogą podlegać przetwarzaniu to:

  • dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,
  • dane wrażliwe w celu programowania właściwego postępowania terapeutycznego tj.: opinie, orzeczenia, inne medyczne określające stan zdrowia

5.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  2. prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie.

7.

Dane osobowe dziecka i rodziców oraz dane osobowe pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie będą profilowane.

8.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania i rozliczenia umowy z Klientem oraz upływu okresu przedawnienia wynikającego z umowy

aktualizacja 13.08.23