Elektrostymulacja

Regulamin zabiegu elektrostymulacji w logopedii

 1. Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713  Regon 147357969 przeprowadza zabiegi elektrostymulacji w zakresie neurologopedii.
 2. Zabiegi odbywają się w siedzibie Organizatora: Budy-Grzybek, ul. Potockiego 143, domu pacjenta lub innym wskazanym miejscu.
 3. Elektrostymulacja to zabieg z zakresu elektroterapii, stosowany (m.in.) u osób, które przeszły zabieg operacyjny w obrębie jamy ustnej (w szczególności u dzieci po operacji rozszczepu podniebienia) oraz jako uzupełnienie leczenia logopedycznego, ortodontycznego lub neurologicznego.  Zabieg jest bezbolesny, a w zależności od stanu wrażliwości skórnej, pacjent może odczuwać lekkie mrowienie czy ukłucie. Do elektrostymulacji wykorzystuje się sprzęt medyczny: aparat MULTITRONIC MT-3, ECOSTIM, VITAL STIM.
 4. Zabiegi są wykonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, z zachowaniem właściwych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem zabiegu niezbędne jest dostarczenie zaświadczenie od neurologa / ewentualnie lekarza prowadzącego np. onkologa, kardiologa o braku przeciwskazań do sesji.
 5. Wskazania do zabiegu elektrostymulacji:

1) wspomaganie terapii logopedycznej/neurologopedycznej w przypadku (m.in.):

 1. obniżonego napięcia mięśniowego w obrębie aparatu artykulacyjnego
 2. stanu po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 3. opóźnionego rozwoju mowy
 4. dyslalii obwodowej
 5. mowy nosowej (rynolalia)
 6. afazji (stan po udarze)
 7. dyzartrii
 8. problemy z połykaniem pokarmów
 9. krztuszenia podczas jedzenia i picia
 10. stanu po adenotomii (usunięciu migdała gardłowego)

2) uzupełnienie terapii logopedycznej.

 1. Przeciwskazaniem do zabiegu elektrostymulacji są min.
 • choroby neurologiczne (padaczka)
 • choroby kardiologiczne
 • aparaty ortodontyczne określonego typu
 • implanty słuchowe
 • zakażenia bakteryjne
 • choroby/uszkodzenia skórne w miejscu aplikacji
 • nowotwory
 1. O przystąpieniu do zabiegów decyduje lekarz prowadzący Uczestnika (neurolog lub innej specjalizacji).
 2. Rodzic/opiekun zostaje poinformowany o:
 • sposobie wykonywania zabiegu w gabinecie (możliwościach organizacji sesji lub udziału w zajęciach z elektrostymulacją)
 • postępowaniu przygotowującym do zabiegów
 • postępowaniu po zabiegu (np. tapy, masaż)
 • konieczności codziennych ćwiczeń zgodnie z zaleceniami (np. masaż)
 • konieczności informowania o zmianie stanu zdrowia pacjenta i dostarczania stosownych dokumentów medycznych
 • konieczności punktualnego przyjazdu w wyznaczonym terminie
 • możliwości wystawienia zaświadczenia o udziale w sesji (bezpłatne)
 • możliwości wystawienia pisemnego opisu przebiegu sesji (zgodnie z cennikiem)
 1. Zabieg elektrostymulacji jest odpłatny, zgodnie z Cennikiem:

– w przypadku zajęć neurologopedycznych z elektrostymulacją opłata pobierana jest za cały miesiąc z góry, zgodnie z wystawioną na dany okres fakturą. W przypadku pojedynczych zajęć opłata dokonywana jest najpóźniej w dniu zajęć. Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką,

– w przypadku sesji elektrostymulacji 5 lub 10 zabiegów opłata pobierana jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia sesji,

– w przypadku realizacji turnusów z elektrostymulacją koszt zabiegów jest wliczony w cenę turnusu (po zadeklarowaniu rodzaju wykorzystywanego urządzenia i elektrod).

 1. W przypadku zajęć indywidulanych z elektrostymulacją uczestnicy, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na zajęciach, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane spotkanie, do godziny 20.00 (dotyczy zabiegów realizowanych w godzinach 7.00 – 12.00) lub do godz. 9.00 w dniu zabiegu (dotyczy zabiegów realizowanych w godzinach 12.00 – 20.00). Odwołanie spotkania po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w wysokości 50 % wartości podstawowej. Brak odwołania spotkania skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w pełnej wysokości. W sytuacjach wyjątkowych terapeuta może zaproponować dostępny w danym tygodniu termin lub w tygodniu następnym.

W przypadku sesji elektrostymulacji uczestnicy, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na zabiegu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane spotkanie, do godziny 20.00 (dotyczy zabiegów realizowanych w godzinach 7.00 – 12.00) lub do godz. 9.00 w dniu zabiegu (dotyczy zabiegów realizowanych w godzinach 12.00 – 20.00). Zwrot kosztów zabiegów niewykorzystanych w sesji lub przeniesienie środków na następną sesję, następuje po okazaniu zaświadczenia lekarskiego od dnia wystawienia dokumentu lekarskiego. W przypadku braku odwołania zajęć – opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z zabiegów po rozpoczęciu sesji – opłata nie podlega zwrotowi.

 1. Udział osób trzecich podczas wykonywania zabiegu jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu (nie później niż 6 dni przed zabiegiem, w którym ma uczestniczyć osoba trzecia).
 2. Udział rodzica/opiekuna podczas wykonywania zabiegu nie jest obowiązkowy, chyba że Strony ustalają inaczej.
 3. Udział osób trzecich podczas zabiegu jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu tego (nie później niż 6 dni przed zabiegiem, w których ma uczestniczyć osoba trzecia,).
 4. Zabieg elektrostymulacji odbywa się w terminie ustalonym z terapeutą. W przypadku spóźnienia się Uczestnika, spotkanie nie będzie przedłużone.
 5. Rodzice/opiekunowie Uczestników sesji masażu zobowiązani są do punktualnego odbioru po zakończeniu zabiegu osób będących pod ich opieką. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut w stosunku do godziny odbioru naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości  50 % ceny zrealizowanego zabiegu.
 6. Przed wykonaniem zabiegu Rodzic/opiekun zobowiązany jest udzielić pełnych odpowiedzi na pytania dotyczące osoby biorącej udział w sesji zabiegowej (odnośnie stanu zdrowia, przyjmowanych leków oraz przebytych zabiegów).
 7. Rodzic/opiekun oświadcza, że informacja przekazana przez logopedę jest dla niego w pełni jasna i zrozumiała. W trakcie rozmowy z logopedą Rodzic/opiekun zawsze ma możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego postępowania terapeutycznego i organizacji zajęć.
 8. Zgłoszenie dotyczące zabiegu elektrostymulacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego warunków.
 9. Osoba biorąca udział w zabiegu elektrostymulacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą RODO
 10. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się”.

 

Aktualizacja: 01.01.24