Masaż

 

 1. Organizatorem sesji indywidualnych masażu logopedycznego dla dzieci i dorosłych jest Centrum Logopedyczno-terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713 Regon 147357969. Zajęcia odbywają się w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 lub w miejscu wskazanym przez organizatora np. w porozumieniu z inną placówką medyczną lub oświatową lub w szczególnych przypadkach w domu pacjenta.
 2. Obowiązują zasady organizacji zajęć indywidualnych. 
 3. Wszystkie osoby, zgłaszające się na masaż są zobowiązane do wypełnienia formularza, który przekazuje Państwu terapeuta oraz do zapoznania się z podanymi niżej przeciwwskazaniami do wykonania masażu logopedycznego. Osoby posiadające dokumentację medyczną, dla własnego dobra, powinny przedstawić ją terapeucie wykonującemu masaż. 
 4. Masaż wykonywany jest manualnie lub z użyciem sprzętu specjalistycznego. 

PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU

 Masaż  logopedyczny (całościowy lub w częściowy – dotyczy obszaru twarzoczaszki) jest zabiegiem bezpiecznym.

Osoby, których dotyczy jedna z wymienionych niżej sytuacji, nie powinny poddawać się masażowi albo zabieg powinien być wykonywany na nich bardzo ostrożnie.

Terapeuta zawsze powinien być poinformowany przed zabiegiem o przeciwwskazaniach pacjenta.

 •  Spożywanie alkoholu przed masażem jest zabronione.
 •  Niewskazane jest spożywanie posiłku przed masażem.

Przeciwwskazania :

•   wszystkie stany chorobowe przebiegające z wysoką temperaturą ciała (powyżej 38° C), ostre i podostre stany  zapalne,                  

•     przerwanie ciągłości skóry, wczesny okres po złamaniach, skręceniach i zwichnięciach (W   takich przypadkach można masować poszczególne zdrowe stawy)

• wszelkiego rodzaju zmiany dermatologiczne,

•    blizny, stłuczenia, stany zapalne skóry, żylaki 

(W   takich przypadkach można masować tylko zdrowe części ciała)

•   alergie na stosowane do masażu kosmetyki,

•   krwotoki lub tendencje do ich wystąpienia,

•   niewyrównane wady serca, tętniaki, świeże zakrzepy, świeży zawał serca,

•    nowotwory złośliwe i niezłośliwe,

•     pourazowe wylewy w stawach i mięśniach (do 3 dni od urazu)

•     zapalenia żył

•    zapalenie szpiku kostnego z przetokami,

•    jamistość rdzenia,

•    okres pierwszego trymestru i ostatniego miesiąca ciąży,

•    okres ciąży z powikłaniami,

•     wszystkie przypadki wymagające interwencji chirurgicznej,

•     osoby po zabiegach operacyjnych. 

(Masaż można wykonać 12 miesięcy po zabiegu jeśli był poważny i 6 miesięcy po mniejszym, jeżeli blizny są dobrze zagojone)

•     choroba wrzodowa z krwawieniami,

•     kamica wątrobowa i nerkowa.

 

 

11. Zgłoszenie dotyczące masażu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego warunków. Osoba biorąca udział w sesji masażu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z zapisami aktualnego prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017), Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz przyjmuje do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, reprezentowane przez Katarzynę Czechowicz-Gołaszewską, dalej w skrócie CLT „Dogadać się”.
 2. CLT „Dogadać się” zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki, tj.:                                  – udzielania informacji, ustalania terminów spotkań, szkoleń/warsztatów i terapii          – informowania o aktualnej ofercie CLT „Dogadać się”                                                            – konsultacji z innymi specjalistami, lekarzami, nauczycielami, pod opieką których pozostaje uczestnik zajęć organizowanych przez CLT „Dogadać się”                                    – wystawiania zaświadczeń, opinii, informacji o terapii, konsultacjach, szkoleniach;        – wypełniania prawnych obowiązków związanych z administrowaniem danych oraz  realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem, przechowywania i przekazywania dokumentacji podatkowej)                – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CLT „Dogadać się” (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczanie i ochrona przed roszczeniami uczestników zajęć CLT „Dogadać się” /współpracowników/partnerów biznesowych lub osób trzecich, marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z oferty CLT „Dogadać się”.
 4. Dane, które mogą podlegać przetwarzaniu to:                                                                             a.Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,                                b.Dane wrażliwe w celu programowania właściwego postępowania terapeutycznego tj.: opinie, orzeczenia, inne medyczne określające stan zdrowia itp.  
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  A. prawo dostępu do danych osobowych,                                                                                      B. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,                                                                      C.prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

12. Dane osobowe uczestników sesji masażu oraz dane osobowe pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie będą profilowane.

13. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się”.

aktualizacja 01.09.22 r.