Masaż

Regulamin sesji masażu logopedycznego

 1. Organizatorem sesji indywidualnych masażu logopedycznego dla dzieci i dorosłych jest Centrum Logopedyczno-terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713 Regon 147357969. Zajęcia odbywają się w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 lub w miejscu wskazanym przez organizatora np. w porozumieniu z inną placówką medyczną lub oświatową lub w szczególnych przypadkach w domu pacjenta.
 2. Wszystkie osoby, zgłaszające się na masaż są zobowiązane do wypełnienia formularza, który przekazuje terapeuta oraz do zapoznania się z podanymi niżej przeciwwskazaniami do wykonania masażu logopedycznego. Osoby posiadające dokumentację medyczną, dla własnego dobra, powinny przedstawić ją terapeucie wykonującemu masaż. 
 3. Masaż wykonywany jest manualnie lub z użyciem sprzętu specjalistycznego. 
 4. Masaż  logopedyczny (całościowy lub w częściowy – dotyczy obszaru twarzoczaszki) jest zabiegiem bezpiecznym.
 5. Terapeuta zawsze powinien być poinformowany przed zabiegiem o stanie zdrowia pacjenta i możliwości wystąpień przeciwwskazań do wykonania masażu .
 6. Spożywanie alkoholu przed masażem jest zabronione.
 7. Niewskazane jest spożywanie posiłku przed masażem.
 8. Przeciwwskazania do wykonania masażu:
 • wszystkie stany chorobowe przebiegające z wysoką temperaturą ciała (powyżej 38° C), ostre i podostre stany  zapalne,                  
 • przerwanie ciągłości skóry, wczesny okres po złamaniach, skręceniach i zwichnięciach
 • wszelkiego rodzaju zmiany dermatologiczne,
 • stłuczenia, stany zapalne skóry, żylaki 
 • alergie na stosowane do masażu kosmetyki,
 • krwotoki lub tendencje do ich wystąpienia,
 • niewyrównane wady serca, tętniaki, świeże zakrzepy, świeży zawał serca,
 • nowotwory złośliwe i niezłośliwe,
 • pourazowe wylewy w stawach i mięśniach (do 3 dni od urazu)
 • zapalenia żył
 • zapalenie szpiku kostnego z przetokami,
 • jamistość rdzenia,
 • okres pierwszego trymestru i ostatniego miesiąca ciąży,
 • okres ciąży z powikłaniami,
 • wszystkie przypadki wymagające interwencji chirurgicznej,
 • osoby po zabiegach operacyjnych. 
 • choroba wrzodowa z krwawieniami
 1. Masaż logopedyczny jest odpłatny, zgodnie z Cennikiem. Opłata pobierana jest najpóźniej po zakończeniu sesji masażu.
 2. Uczestnicy, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na sesji masażu lub odwołania wizyty domowej, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane spotkanie, do godziny 20.00 (dotyczy zajęć realizowanych w godzinach 7.00 – 12.00) lub do godz. 9.00 w dniu zajęć (dotyczy zajęć realizowanych w godzinach 12.00 – 20.00). Odwołanie zajęć po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w wysokości 50 % wartości podstawowej. Brak odwołania zajęć skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w pełnej wysokości. W sytuacjach wyjątkowych terapeuta może zaproponować dostępny w danym tygodniu termin lub w tygodniu następnym.
 3. Udział osób trzecich w sesji jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu tego typu sesji (nie później niż 6 dni przed zajęciami, w których ma uczestniczyć osoba trzecia,).
 4. Udział rodzica/opiekuna w sesji masażu nie jest obowiązkowy, chyba że Strony ustalają inaczej. Rodzic/opiekun uczestniczy w sesji na życzenie za zgodą terapeuty, pod warunkiem przyjęcia obowiązujących zasad, gwarantujących właściwy przebieg sesji
 5. W niektórych sytuacjach udział rodzica/opiekuna w sesji masażu jest możliwy jedynie na wniosek rodzica/opiekuna, złożony nie później niż 6 dni przed zajęciami
 6. Udział osób trzecich w sesji masażu jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu tego typu zajęć (nie później niż 6 dni przed zajęciami, w których ma uczestniczyć osoba trzecia,).
 7. Sesje masażu odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. W przypadku spóźnienia się Uczestnika, zajęcia nie będą przedłużone.
 8. Rodzice/opiekunowie Uczestników sesji masażu zobowiązani są do punktualnego odbioru po zakończeniu sesji osób będących pod ich opieką. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut w stosunku do godziny odbioru naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50 % ceny zrealizowanej sesji. 17. Zgłoszenie dotyczące masażu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem masażu logopedycznego i akceptacją jego warunków.
 9. Osoba biorąca udział w sesji masażu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą RODO 19. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się”.

 

 

aktualizacja 17.08.23