Zajęcia indywidualne i grupowe

Regulamin Zajęć indywidualnych i grupowych

1.Organizatorem zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i dorosłych jest Centrum Logopedyczno-terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713 Regon 147357969.

2.Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143, domu pacjenta lub w miejscu wskazanym przez organizatora.

3.Zajęcia są płatne (zgodnie z cennikiem) lub bezpłatne np. w ramach dnia otwartego lub realizowanego projektu. 

4.Usługi świadczone są na podstawie umowy (dotyczy długoterminowej terapii) lub na podstawie formularza zgłoszeniowego/zgody na usługę.

5.Zgłoszenie na zajęcia indywidualne lub grupowe odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez przesłanie informacji na adres mailowy kczechowicz@gmail.com. Na życzenie Zgłaszającego organizator może przypominać o terminie spotkania SMS-em.

6.W przypadku płatności miesięcznych lub obejmujących kilka spotkań ilość zajęć w miesiącu jest ustalana zgodnie z grafikiem pracy terapeuty, na pierwszych zajęciach w danym miesiącu lub po wyczerpaniu wpłaconych środków. 

7.Opłaty za terapię indywidualną lub grupową dokonywane są za cały miesiąc z góry (chyba że strony postanowią inaczej), zgodnie z wystawioną na dany okres fakturą. W przypadku pojedynczych zajęć opłata dokonywana jest najpóźniej w dniu zajęć. Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką. Brak terminowych opłat skutkuje wstrzymaniem realizacji zajęć i udostępnieniem terminu osobom zainteresowanym. Informacje o zaległościach w dokonywaniu opłat oraz o utracie dotychczasowego terminu zajęć są przekazywane osobiście, wysyłane wiadomością sms, mailem lub przekazywane telefonicznie. 

8.Rezygnacja z zajęć na okres lipiec-sierpień tzw. wakacji jest jednoznaczna ze zwolnieniem terminu zajmowanego dotychczas. Osoby zainteresowane wznowieniem zajęć we wrześniu zobowiązane są do ponownego zapisania się.

9.Zgłoszenie nieobecności trwającej co najmniej 4 kolejne zajęcia, przy założeniu spotkań jeden raz w tygodniu, oraz 6 nieobecności przy założeniu spotkań 2 razy w tygodniu, skutkuje zwolnieniem terminu i nie gwarantuje dostępności miejsca po upływie tego okresu.

10.Dane do przelewu:                                                                                               

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                           

ul. Potockiego 143                                                                                                                         

96-313 Budy-Grzybek                                                                                                                    Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385                                                                    Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej siebie lub dziecko na zajęcia, termin, rodzaj zajęć.

11.Jeżeli długotrwała nieobecność Uczestnika spowodowana jest pobytem w szpitalu lub uzdrowisku pkt 7-8 niniejszego Regulaminu nie są stosowane, pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.

12.Osoby uczestniczące w zajęciach, zarówno jako Uczestnicy jak i obserwatorzy, zobowiązani są do przekazania terapeutom informacji o swoim stanie zdrowia o ile jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć i właściwej terapii.

13.Rozpoczynając terapię Zgłaszający wypełniają stosowne formularze, stanowiące integralną część umowy w formie aneksu np. dotyczące rodzaju usługi, ceny, wykonywania zdjęć i nagrań podczas zajęć, udziału dziecka w konkursach itp. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może w dowolnym momencie zostać cofnięte. 

14.Udział osób trzecich w zajęciach jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu tego typu zajęć (nie później niż 6 dni przed zajęciami, w których ma uczestniczyć osoba trzecia,).

 15.Udział rodzica/opiekuna w zajęciach nie jest obowiązkowy, chyba że Strony ustalają inaczej. Rodzic/opiekun uczestniczy w terapii na życzenie za zgodą terapeuty, pod warunkiem przyjęcia obowiązujących zasad, gwarantujących właściwy przebieg terapii i organizację zajęć.

16.W niektórych sytuacjach udział rodzica/opiekuna w zajęciach jest możliwy jedynie na wniosek rodzica/opiekuna, złożony nie później niż 6 dni przed zajęciami.

17.Uczestnicy, rodzice, opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na zajęciach indywidualnych lub odwołania wizyty domowej, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 20.00 (dotyczy zajęć realizowanych w godzinach 7.00 – 12.00) lub do godz. 9.00 w dniu zajęć (dotyczy zajęć realizowanych w godzinach 12.00 – 20.00). Odwołanie zajęć po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w wysokości 50 % wartości podstawowej. Brak odwołania zajęć skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w pełnej wysokości. 

18.Po oświadczeniu o rezygnacji strony dokonują ostatecznego rozliczenia w formie pisemnej (w terminie 7 dni od momentu przekazania ww. informacji).

19.Uczestnicy, rodzice, opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na zajęciach grupowych, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 20. Odwołanie zajęć po wskazanym terminie lub brak informacji o nieobecności skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w pełnej wysokości.

20.Opłata za zajęcia indywidualne i grupowe, odwołane w ustalonym regulaminem terminie, przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc (dotyczy opłat za więcej niż jedne zajęcia z góry), chyba że jest to ostatni miesiąc terapii Wówczas opłata zwracana jest w tym samym miesiącu przelewem na wskazany numer konta. W sytuacji zalegania z płatnościami zwrot jest pomniejszony o wartość należnej kwoty.

21.Uczestnicy, rodzice, opiekunowie nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.

22.Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. W przypadku spóźnienia się, zajęcia nie będą przedłużone.

23.Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć zobowiązani są do punktualnego odbioru po zakończeniu zajęć osób będących pod ich opieką. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut w stosunku do godziny odbioru naliczeniem naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50 % ceny zrealizowanych zajęć.

24.Rodzic/opiekun zobowiązuje się do regularnych ćwiczeń w domu, zgodnie z zaleceniami terapeuty oraz udziału w niezbędnych wskazanych konsultacjach (w tym u innych specjalistów).  W przypadku niestosowania się do zaleceń terapeuta nie bierze odpowiedzialności za przebieg terapii i może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia zajęć. 

25.Na jednorazową sesję terapeutyczną składa się zarówno praca z pacjentem, jak i krótkie omówienie zajęć z rodzicem. Omówienie postępów terapii odbywa się podczas konsultacji płatnych i bezpłatnych umawianych zgodnie z grafikiem. 

26.Warunkiem rozpoczęcia konsultacji lub sesji online jest opłacenie zajęć przed ich rozpoczęciem (chyba, że strony ustalają inaczej) i nawiązanie połączenia z dowolnego urządzenia za pośrednictwem programu Skype (bezpłatny) z użytkownikiem o nazwie Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska live:.cid.26c26d20555a1f8d w dniu umówionej konsultacji lub sesji. W przypadku wystąpienia problemów technicznych (np. brak prądu, zasięgu) konsultacja lub sesja jest przekładana na inny termin. Odwołanie zajęć – punkt 17.

27.Zajęcia realizowane w sesjach np. elektrostymulacja, turnus, szkolenie objęte są odrębnymi zgodami/umowami realizacji. 

28.Przygotowanie dokumentów, dotyczących przebiegu terapii (trwającej lub zakończonej) lub zaświadczeń odbywa się wyłącznie na wniosek Rodzica/opiekuna (zgodnie z cennikiem lub bezpłatnie) w terminie 7-14 dni od złożenia wniosku.

Przygotowanie dokumentów typu opinia, diagnoza, opis po obserwacji odbywa się wyłącznie na wniosek Rodzica/opiekuna (zgodnie z cennikiem) w terminie 14 dni od zakończenia spotkań diagnostycznych.

  1. Podanie produktów żywnościowych lub leków następuje wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna. 
  2. W sytuacji zdarzeń losowych typu skaleczenie, uderzenie, inne terapeuta postępuje zgodnie z zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Rodzic zostaje poinformowany o zdarzeniu. 
  3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia życia i/lub konieczności wezwania pogotowia (np. w sytuacji utrzymującego się ataku padaczki/utraty przytomności) terapeuta jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Rodzica o zajściu i postępowaniu zgodnie z ustaloną indywidualnie procedurą. 
  4. Osoba biorąca udział w zajęciach indywidualnych i grupowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO.
  5. Obowiązują ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa. W sytuacjach szczególnych rodzic/opiekun dostarcza arkusz postępowania na wypadek wystąpienia konkretnego zagrożenia (ewentualną zgodę/upoważnienie na podanie leków). 
  6. Osobom przywożącym i odbierającym uczestników zajęć udostępniony jest podjazd przed budynkiem. Ww. osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury oraz zachowania spokoju. W przypadku powstania szkód (np. zniszczenie roślin ozdobnych podczas parkowania, celowe zniszczenie roślin ozdobnych, uszkodzenie bramy lub innego zaparkowanego już pojazdu podczas wjazdu/wyjazdu) odpowiedzialność finansową ponosi osoba dorosła oczekująca na uczestnika zajęć.
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostaje niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się” oraz poprzez doręczenie nowego Regulaminu Klientom.
  8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy. Brak akceptacji Regulaminu jest podstawą do rozwiązania/ nienawiązania współpracy. 

aktualizacja 01.01.24