Zajęcia indywidualne i grupowe

OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2022 R.

Zajęcia indywidualne i grupowe

 1. Organizatorem zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i dorosłych jest Centrum Logopedyczno-terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713 Regon 147357969 . Zajęcia odbywają się w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 lub w miejscu wskazanym przez organizatora np. w porozumieniu z inną placówką medyczną lub oświatową. Zajęcia są płatne (zgodnie z cennikiem) lub bezpłatne np. w ramach dnia otwartego lub realizowanego projektu. 
 2. Zgłoszenie na zajęcia indywidualne lub grupowe odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez przesłanie informacji na adres mailowy kczechowicz@gmail.com, przy  czym po ustalonym terminie terapeuta nie ma obowiązku przypominania o spotkaniu np. dzień wcześniej. 
 3. W przypadku płatności miesięcznych lub obejmujących kilka spotkań ilość zajęć w miesiącu jest ustalana zgodnie z grafikiem pracy terapeuty, na pierwszych zajęciach w danym miesiącu lub po wyczerpaniu wpłaconych środków. 
 4. Opłaty za terapię indywidualną i grupową dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zgodnie z wystawioną na dany okres fakturą lub ustaleniami z rodzicem, lub za pojedyncze zajęcia (przed lub bezpośrednio po zajęciach). Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką (KP, faktura). Brak terminowych opłat (pomimo przypomnienia) skutkuje wstrzymaniem realizacji zajęć i udostępnieniem terminu osobom zainteresowanym (np. z listy rezerwowej). Informacje o tego typu sytuacjach są przekazywane osobiście, wysyłane wiadomością sms, mailem lub przekazywane telefonicznie. 
 5. Rezygnacja z zajęć na okres lipiec-sierpień tzw. wakacji jest jednoznaczna ze zwolnieniem terminu zajmowanego do tej pory. Osoby zainteresowane wznowieniem zajęć we wrześniu zobowiązane są do ponownego zapisania w zależności od dostępnych miejsc. 
 6. Zgłoszenie nieobecności powyżej 1 miesiąca skutkuje zwolnieniem terminu i nie gwarantuje dostępności miejsca po upływie tego okresu. W tej sytuacji nie prowadzi się zapisów na zajęcia z wyprzedzeniem powyżej 1 miesiąca (nie dotyczy sytuacji pobytu dziecka/osoby dorosłej w szpitalu czy uzdrowisku, obowiązuje konieczność przedłożenia zaświadczenia lekarskiego). 
 7. W przypadku decyzji rodzica o nieobecności dziecka w okresie wakacyjnym lub powyżej 1 miesiąca (nie dotyczy sytuacji pobytu dziecka/osoby dorosłej w szpitalu czy uzdrowisku, obowiązuje konieczność przedłożenia zaświadczenia lekarskiego) opiekun może dokonać opłaty rezerwacyjnej danego terminu i powrócić na zajęcia w ustalonym czasie. Opłata wynosi równowartość opuszczonych zajęć z wyłączeniem dni wolnych czy urlopu terapeuty. Rezerwacje tego typu są dobrowolne, dają gwarancję powrotu we wskazanym konkretnym terminie. W przypadku rezygnacji z terapii opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku niemożności powrotu na zajęcia w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych (np. plan lekcji w szkole), decyzją obu stron następuje próba ustalenia nowego terminu, wpisanie na listę rezerwową lub zwrot 50 % wpłaconej kwoty.
 8. Dane do przelewu:                                                                                                                      CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                                ul. Potockiego 143                                                                                                                         96-313 Budy-Grzybek                                                                                                             Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385                                                              Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej siebie lub dziecko na zajęcia, termin, rodzaj zajęć.
 1. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie są zobowiązani do przekazania terapeutom informacji o stanie zdrowia swoim, dziecka, innych osób, które są pod ich opieką, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć i właściwej terapii.
 2. Rozpoczynając terapię Rodzice/opiekunowie wypełniają stosowne formularze np. dotyczące wykonywania zdjęć i nagrań podczas zajęć, udziału dziecka w konkursach itp. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może w dowolnym momencie zostać cofnięte. 
 3. Udział osób trzecich w zajęciach np. rodziców, praktykantów, upoważnionych osób obserwujących jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu tego typu zajęć. 
 4. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na zajęciach lub odwołania wizyty domowej, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 20.00 (dotyczy zajęć realizowanych w godzinach 7.00 – 12.00) lub do godz. 9.00 w dniu zajęć (dotyczy zajęć realizowanych w godzinach 12.00 – 20.00). Odwołanie zajęć (niezależnie od przyczyny) po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w wysokości 50 % wartości podstawowej. Brak odwołania zajęć (niezależnie od przyczyny) skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w wysokości 100 % wartości podstawowej. Powyższe zasady dotyczą także umówionych konsultacji dla rodziców i opiekunów pacjentów uczestniczących już w terapii. W sytuacjach wyjątkowych terapeuta może zaproponować dostępny w danym tygodniu termin (obowiązuje 100 % płatność w przypadku ponownego odwołania). 
 5. W sytuacji powtarzającego się odwoływania zajęć lub braku informacji o nieobecności terapeuta ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu terapii i udostępnieniu terminu osobom zainteresowanym (np. z listy rezerwowej). Informacje o tego typu sytuacjach są wysyłane wiadomością sms, mailem lub przekazywane telefonicznie. 
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.
 7. Opłata za zajęcia indywidualne odwołane w ustalonym regulaminem terminie, przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc (dotyczy opłat za więcej niż jedne zajęcia z góry), chyba że jest to ostatni miesiąc terapii. Wtedy opłata zwracana jest w tym samym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto.
 8. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 9. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. W przypadku spóźnienia się, zajęcia nie będą przedłużone, a przekroczenie 15 minut w stosunku do godziny odbioru dziecka lub osoby dorosłej przebywającej pod opieką innych, skutkuje naliczeniem należności za jednostkę zajęć, zgodnie z cennikiem.
 10. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do regularnych ćwiczeń w domu, zgodnie z zaleceniami terapeuty oraz udziału w niezbędnych wskazanych konsultacjach (w tym u innych specjalistów).  W przypadku niestosowania się do zaleceń terapeuta nie bierze odpowiedzialności za przebieg terapii i może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia zajęć. 
 11. Na jednorazową sesję terapeutyczną składa się zarówno praca z pacjentem, jak i krótkie omówienie zajęć z rodzicem. W związku z powyższym, przykładowo, zajęcia 60 minutowe mogą składać się z 50 minut pracy z dzieckiem i 10 minutowej rozmowy z opiekunem.  Omówienie postępów terapii odbywa się podczas konsultacji płatnych i bezpłatnych umawianych zgodnie z grafikiem. 
 12. Zajęcia realizowane w sesjach np. elektrostymulacja, turnus, szkolenie objęte są odrębnymi umowami realizacji. 
 13. Wydanie dokumentów typu opinia, diagnoza, zaświadczenie odbywa się na wniosek Rodzica/opiekuna (zgodnie z cennikiem) w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
 14. Podanie produktów żywnościowych lub leków następuje tylko i wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna. 
 15. W sytuacji zdarzeń losowych typu skaleczenie, uderzenie, inne terapeuta postępuje zgodnie z zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Rodzic zostaje poinformowany o zdarzeniu. 
 16. W sytuacji wystąpienia zagrożenia życia i/lub konieczności wezwania pogotowia (np. w sytuacji utrzymującego się ataku padaczki/utraty przytomności) terapeuta jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Rodzica o zajściu i postępowaniu zgodnie z ustaloną indywidualnie procedurą. 
 17. Osobom przywożącym i odbierającym uczestników zajęć udostępniony jest podjazd przed budynkiem. Ww. osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury oraz zachowania spokoju. W przypadku powstania szkód (np. zniszczenie roślin ozdobnych podczas parkowania, celowe zniszczenie roślin ozdobnych, uszkodzenie bramy lub innego zaparkowanego już pojazdu podczas wjazdu/wyjazdu) odpowiedzialność finansową ponosi osoba dorosła oczekująca na uczestnika zajęć.

 18. Osoba biorąca udział w zajęciach indywidualnych i grupowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO (informacje szczegółowe w zakładce regulamin/ochrona danych osobowych).

23. Obowiązują ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa. 

24. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozpatrywane są indywidualnie. 

25.  Po aktualizacji z dnia 01.09.22 Rodzic/opiekun/pacjent otrzymuje dokument do podpisu. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostaje niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się”, bez konieczności składania podpisu. 

26. Brak akceptacji ww. warunków regulaminu jest podstawą do rozwiązania/ nienawiązania współpracy. 

 

aktualizacja 01.09.22 r.