Zajęcia indywidualne i grupowe

Zajęcia indywidualne i grupowe – regulamin

 1. Organizatorem zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i dorosłych jest Centrum Logopedyczno-terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713 Regon 147357969 . Zajęcia odbywają się w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 lub w miejscu wskazanym przez organizatora np. w porozumieniu z inną placówką medyczną lub oświatową. Zajęcia są płatne (zgodnie z cennikiem) lub bezpłatne np. w ramach dnia otwartego lub realizowanego projektu. 
 2. Zgłoszenie na zajęcia indywidualne lub grupowe odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez przesłanie informacji na adres mailowy kczechowicz@gmail.com, przy  czym po ustalonym terminie terapeuta nie ma obowiązku przypominania o spotkaniu np. dzień wcześniej. 
 3. W przypadku płatności miesięcznych lub obejmujących kilka spotkań ilość zajęć w miesiącu jest ustalana zgodnie z grafikiem pracy terapeuty, na pierwszych zajęciach w danym miesiącu lub po wyczerpaniu wpłaconych środków. 
 4. Opłaty za terapię indywidualną i grupową dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zgodnie z wystawioną na dany okres fakturą lub ustaleniami z rodzicem, lub za pojedyncze zajęcia (przed lub bezpośrednio po zajęciach – najpóźniej w dniu zajęć). Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką (KP, faktura). Brak terminowych opłat (pomimo przypomnienia) skutkuje wstrzymaniem realizacji zajęć i udostępnieniem terminu osobom zainteresowanym (np. z listy rezerwowej). Informacje o tego typu sytuacjach są przekazywane osobiście, wysyłane wiadomością sms, mailem lub przekazywane telefonicznie. 
 5. Rezygnacja z zajęć na okres lipiec-sierpień tzw. wakacji jest jednoznaczna ze zwolnieniem terminu zajmowanego do tej pory. Osoby zainteresowane wznowieniem zajęć we wrześniu zobowiązane są do ponownego zapisania w zależności od dostępnych miejsc. 
 6. Zgłoszenie nieobecności powyżej 1 miesiąca (4 zajęcia pod rząd przy założeniu spotkań jeden raz w tygodniu) skutkuje zwolnieniem terminu i nie gwarantuje dostępności miejsca po upływie tego okresu. W tej sytuacji nie prowadzi się zapisów na zajęcia z wyprzedzeniem powyżej 1 miesiąca (nie dotyczy sytuacji pobytu dziecka/osoby dorosłej w szpitalu czy uzdrowisku, obowiązuje konieczność przedłożenia zaświadczenia lekarskiego). 
 7. W przypadku decyzji rodzica o nieobecności dziecka w okresie wakacyjnym lub powyżej 1 miesiąca w innym terminie (4 zajęcia pod rząd przy założeniu spotkań jeden raz w tygodniu, nie dotyczy sytuacji pobytu dziecka/osoby dorosłej w szpitalu czy uzdrowisku, obowiązuje konieczność przedłożenia zaświadczenia lekarskiego) opiekun może dokonać opłaty rezerwacyjnej danego terminu i powrócić na zajęcia w ustalonym czasie. Opłata wynosi równowartość opuszczonych zajęć z wyłączeniem dni wolnych czy urlopu terapeuty. Rezerwacje tego typu są dobrowolne, dają gwarancję powrotu we wskazanym konkretnym terminie. W przypadku rezygnacji z terapii opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku niemożności powrotu na zajęcia w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych (np. plan lekcji w szkole), decyzją obu stron następuje próba ustalenia nowego terminu, wpisanie na listę rezerwową lub zwrot 50 % wpłaconej kwoty.
 8. Dane do przelewu:                                                                                                                      CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                               ul. Potockiego 143                                                                                                                               96-313 Budy-Grzybek                                                                                                                       Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385                                                                            Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej siebie lub dziecko na zajęcia, termin, rodzaj zajęć.
 9. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie są zobowiązani do przekazania terapeutom informacji o stanie zdrowia swoim, dziecka, innych osób, które są pod ich opieką, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć i właściwej terapii.
 10. Rozpoczynając terapię Rodzice/opiekunowie wypełniają stosowne formularze np. dotyczące wykonywania zdjęć i nagrań podczas zajęć, udziału dziecka w konkursach itp. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może w dowolnym momencie zostać cofnięte. 
 11. Udział osób trzecich w zajęciach np. praktykantów, upoważnionych osób obserwujących np. nauczycieli z placówki do której uczęszcza dziecko jest możliwy ze wskazania terapeuty lub na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna po wcześniejszym ustaleniu terminu tego typu zajęć (nie później niż 6 dni przed zajęciami, w których ma uczestniczyć osoba trzecia, wskazana jest konsultacja przed spotkaniem dla praktykantów). Udział rodzica w zajęciach nie jest obowiązkowy, chyba że z różnych względów strony ustalają inaczej. Rodzic uczestniczy w terapii na życzenie w dowolnym momencie, ze względu na specyfikę terapii za zgodą terapeuty, pod warunkiem przyjęcia obowiązujących zasad, gwarantujących właściwy przebieg terapii i organizację zajęć. W niektórych sytuacjach np. prowadzenia obserwacji oceniającej funkcjonowanie dziecka do podjęcia decyzji np. o odroczeniu obowiązku szkolnego, prowadzenia obserwacji współpracy dziecka z rodzicem, czy też wdrażania/ przepracowania konkretnej strategii lub umiejętności, rodzic składa wniosek i ustala termin spotkania  (nie później niż 6 dni przed zajęciami, w których ma uczestniczyć). 
 12. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na zajęciach lub odwołania wizyty domowej, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 20.00 (dotyczy zajęć realizowanych w godzinach 7.00 – 12.00) lub do godz. 9.00 w dniu zajęć (dotyczy zajęć realizowanych w godzinach 12.00 – 20.00). Odwołanie zajęć (niezależnie od przyczyny) po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w wysokości 50 % wartości podstawowej. Brak odwołania zajęć (niezależnie od przyczyny) skutkuje naliczeniem opłaty za zajęcia w wysokości 100 % wartości podstawowej. Powyższe zasady dotyczą także umówionych konsultacji dla rodziców i opiekunów pacjentów uczestniczących już w terapii. W sytuacjach wyjątkowych (tj. np. klęska żywiołowa, nagły stan zagrożenia życia członka rodziny) terapeuta może zaproponować dostępny w danym tygodniu termin lub w tygodniu następnym, jeśli sytuacja dotyczy zajęć realizowanych w piątki (obowiązuje 100 % płatności tj. podstawa plus usługi dodatkowe w przypadku ponownego odwołania niezależnie od przyczyny). 
 13. W sytuacji powtarzającego się odwoływania zajęć lub braku informacji o nieobecności terapeuta ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu terapii i udostępnieniu terminu osobom zainteresowanym (np. z listy rezerwowej). Informacje o tego typu sytuacjach są wysyłane wiadomością sms, mailem lub przekazywane telefonicznie. 
 14. Uczestnik zajęć może w dowolnym momencie odstąpić od udziału w regularnej terapii bez podania przyczyny, przekazując terapeucie informację ustną, pisemną w formie papierowej, sms, mailem lub messenger, w terminie nie krótszym niż 6 dni przed kolejnym spotkaniem. Informacje o rezygnacji z udziału w terapii przekazane po tym terminie skutkują opłatą 100 % podstawy zajęć. Po oświadczeniu o rezygnacji strony dokonują ostatecznego rozliczenia (w terminie 7 dni od momentu przekazania ww. informacji). Na życzenie decyzja może zostać przedstawiona w formie pisemnej.
 15. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.
 16. Opłata za zajęcia indywidualne odwołane w ustalonym regulaminem terminie, przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc (dotyczy opłat za więcej niż jedne zajęcia z góry), chyba że jest to ostatni miesiąc terapii lub uczestnik rezygnuje z zajęć. Wtedy opłata zwracana jest w tym samym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto. W sytuacji zalegania z płatnościami zwrot jest pomniejszony o wartość należnej kwoty. 
 17. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 18. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. W przypadku spóźnienia się, zajęcia nie będą przedłużone, a przekroczenie 15 minut w stosunku do godziny odbioru dziecka lub osoby dorosłej przebywającej pod opieką innych, skutkuje naliczeniem należności za realizowaną jednostkę zajęć (100 % podstawa plus ewentualne zabiegi dodatkowe), zgodnie z cennikiem.
 19. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do regularnych ćwiczeń w domu, zgodnie z zaleceniami terapeuty oraz udziału w niezbędnych wskazanych konsultacjach (w tym u innych specjalistów).  W przypadku niestosowania się do zaleceń terapeuta nie bierze odpowiedzialności za przebieg terapii i może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia zajęć. 
 20. Na jednorazową sesję terapeutyczną składa się zarówno praca z pacjentem, jak i krótkie omówienie zajęć z rodzicem. W związku z powyższym, przykładowo, zajęcia 60 minutowe mogą składać się z 50 minut pracy z dzieckiem i 10 minutowej rozmowy z opiekunem.  Omówienie postępów terapii odbywa się podczas konsultacji płatnych i bezpłatnych umawianych zgodnie z grafikiem. 
 21. Zajęcia realizowane w sesjach np. elektrostymulacja, turnus, szkolenie objęte są odrębnymi umowami realizacji. 
 22. Wydanie dokumentów typu opinia, diagnoza, zaświadczenie odbywa się na wniosek Rodzica/opiekuna (zgodnie z cennikiem) w terminie 7 / 14 dni od złożenia wniosku.
 23. Podanie produktów żywnościowych lub leków następuje tylko i wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna. 
 24. W sytuacji zdarzeń losowych typu skaleczenie, uderzenie, inne terapeuta postępuje zgodnie z zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Rodzic zostaje poinformowany o zdarzeniu. 
 25. W sytuacji wystąpienia zagrożenia życia i/lub konieczności wezwania pogotowia (np. w sytuacji utrzymującego się ataku padaczki/utraty przytomności) terapeuta jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Rodzica o zajściu i postępowaniu zgodnie z ustaloną indywidualnie procedurą. 
 26. Osobom przywożącym i odbierającym uczestników zajęć udostępniony jest podjazd przed budynkiem. Ww. osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury oraz zachowania spokoju. W przypadku powstania szkód (np. zniszczenie roślin ozdobnych podczas parkowania, celowe zniszczenie roślin ozdobnych, uszkodzenie bramy lub innego zaparkowanego już pojazdu podczas wjazdu/wyjazdu) odpowiedzialność finansową ponosi osoba dorosła oczekująca na uczestnika zajęć.
 27. Osoba biorąca udział w zajęciach indywidualnych i grupowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO (informacje szczegółowe w zakładce regulamin/ochrona danych osobowych).
 28. Obowiązują ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa. W sytuacjach szczególnych rodzic/opiekun dostarcza arkusz postępowania na wystąpienia konkretnego zagrożenia (ewentualną zgodę/upoważnienie na podanie leków). 
 29. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozpatrywane są indywidualnie. 
 30. Po aktualizacji z dnia 01.09.22 Rodzic/opiekun/pacjent jednorazowo otrzymuje dokument do podpisu. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostaje niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się”, bez konieczności składania podpisu. 
 31. Umówienie terminu na realizację zajęć w ramach terapii jest jednoznaczne z akceptacją ww. warunków. 
 32. Brak akceptacji ww. warunków regulaminu jest podstawą do rozwiązania/ nienawiązania współpracy. 

aktualizacja 01.09.22 r. i dalsze (ostatnia aktualizacja 01.03.23 r.)