Zajęcia indywidualne i grupowe

Zajęcia indywidualne i grupowe

 1. Organizatorem zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i dorosłych jest Centrum Logopedyczno-terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska z siedzibą przy ul. Potockiego 143, 96-313 Budy-Grzybek, NIP 9482008713 Regon 147357969 . Zajęcia odbywają się w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 lub w miejscu wskazanym przez organizatora np. w porozumieniu z inną placówką medyczną lub oświatową. Zajęcia są płatne (zgodnie z cennikiem) lub bezpłatne w ramach dnia otwartego. 
 2. Zgłoszenie na zajęcia indywidualne lub grupowe odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez przesłanie na adres mailowy kczechowicz@gmail.com. Po rejestracji zostaje wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane zajęcia.
 3. Ilość zajęć w miesiącu jest ustalana zgodnie z grafikiem pracy terapeuty, na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
 4. Opłaty za terapię indywidualną i grupową dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zawsze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, zgodnie z ustalonym grafikiem lub za pojedyncze zajęcia (przed lub bezpośrednio po zajęciach). Płatności dokonuje się przelewem lub gotówką (KP, faktura). Brak terminowych opłat (pomimo przypomnienia) skutkuje wstrzymaniem realizacji zajęć i udostępnieniem terminu osobom zainteresowanym (np. z listy rezerwowej). Informacje o tego typu sytuacjach są wysyłane wiadomością sms, mailem lub przekazywane telefonicznie. 
 5. Rezygnacja z zajęć w okresie lipiec/sierpień jest jednoznaczna ze zwolnieniem terminu zajmowanego do tej pory. Osoby zainteresowane wznowieniem zajęć we wrześniu zobowiązane są do ponownego zapisania w zależności od dostępnych miejsc. 
 6. Zgłoszenie nieobecności powyżej 1 miesiąca skutkuje zwolnieniem terminu i nie gwarantuje dostępności miejsca po upływie tego okresu. 
 7. W przypadku decyzji rodzica o nieobecności dziecka na okres powyżej 1 miesiąca opiekun może dokonać opłaty rezerwacyjnej danego terminu i powrócić na zajęcia w ustalonym czasie. Rezerwacje tego typu są dobrowolne, dają gwarancję powrotu we wskazanym konkretnym terminie. W przypadku rezygnacji z terapii opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku niemożności powrotu na zajęcia w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych (np. plan lekcji w szkole), decyzją obu stron następuje próba ustalenia nowego terminu, wpisanie na listę rezerwową lub zwrot 50 % wpłaconej kwoty.
 8. Dane do przelewu:

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA 

ul. Potockiego 143

96-313 Budy-Grzybek

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej siebie lub dziecko na zajęcia, termin, rodzaj zajęć 

 1. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie są zobowiązani do przekazania terapeutom informacji o stanie zdrowia swoim, dziecka, innych osób, które są pod ich opieką, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć i właściwej terapii.
 2. Rozpoczynając terapię Rodzice/opiekunowie wypełniają stosowne formularze np. dotyczące wykonywania zdjęć podczas zajęć, udziału dziecka w konkursach itp. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może w dowolnym momencie zostać cofnięte. 
 3. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na zajęciach lub odwołania wizyty domowej, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 19.00. W sytuacji powtarzającego się braku odwołania zajęć, w przypadku płatności miesięcznych, opłata za zajęcia nie jest zwracana i nie przechodzi na kolejny miesiąc, a w przypadku płatności jednorazowych zostaje naliczona opłata dodatkowa w wysokości ceny za jednostkę zajęć, w której bierze udział dziecko (nie dotyczy sytuacji losowych np. udział w wypadku, zachorowanie nagłe).
 4. W sytuacji powtarzającego się braku odwołania zajęć terapeuta ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu terapii i udostępnieniu terminu osobom zainteresowanym (np. z listy rezerwowej). Informacje o tego typu sytuacjach są wysyłane wiadomością sms, mailem lub przekazywane telefonicznie. 
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.
 6. Opłata za zajęcia indywidualne odwołane w ustalonym regulaminem terminie, przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc, chyba że jest to ostatni miesiąc terapii. Wtedy opłata zwracana jest w tym samym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto.
 7. Uczestnicy, rodzice, opiekunowie nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 8. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. W przypadku spóźnienia się, zajęcia nie będą przedłużone, a przekroczenie 15 minut w stosunku do godziny odbioru dziecka lub osoby dorosłej przebywającej pod opieką innych, skutkuje naliczeniem należności za jednostkę zajęć, zgodnie z cennikiem.
 9. Wydanie dokumentów typu opinia, diagnoza, zaświadczenie odbywa się na wniosek Rodzica/opiekuna (zgodnie z cennikiem) w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
 10. Podanie produktów żywnościowych lub leków następuje tylko i wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna. 
 11. W sytuacji zdarzeń losowych typu skaleczenie, uderzenie, inne terapeuta postępuje zgodnie z zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Rodzic zostaje poinformowany o zdarzeniu. 
 12. W sytuacji wystąpienia zagrożenia życia i/lub konieczności wezwania pogotowia (np. w sytuacji utrzymującego się ataku padaczki/utraty przytomności) terapeuta jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Rodzica o zajściu i postępowaniu zgodnie z ustaloną indywidualnie procedurą. 

Turnusy stacjonarne indywidualne

17. Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska jest organizatorem indywidulanych turnusów stacjonarnych. Program i grafik terapii układany jest w zależności od potrzeb pacjenta. Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie. Oferta skierowana jest dla pacjenta z różnymi zaburzeniami m.in.:

 • uszko­dze­niami CUN
 • nie­peł­no­spraw­nością ru­cho­wą i in­te­lek­tu­al­ną
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • au­tyzmem
 • ze­spółem Asper­ge­ra
 • ADHD
 • ze­spo­łami ge­ne­tycz­nymi
 • opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym
 • dys­lek­sją, dys­prak­sją
 • innymi

Rodzic zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika, przedłożenia dokumentacji medycznej oraz wypełnienia dokumentacji / formularzy niezbędnych do organizacji zajęć.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania dziecka na turnus, gdy uzna iż nie jest w stanie zapewnić mu właściwej formy terapii (po zapoznaniu się z dokumentacją).

Czas tr­wa­nia: minimum 5 dni (poniedziałek – piątek), dni świąteczne, weekendy są dniami wolnymi od zajęć dla uczestnika turnusu. 

 Koszty: turnus jest wyceniany w zależności od ilości godzin i czasu trwania (jednostka zajęć to 45 minut), rodzaju terapii. W ciągu 7 dni od zakwalifikowania dziecka na turnus należy wpłacić zadatek (bezzwrotna kwota ustalana w zależności od wyceny turnusu). Pozostałą część należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

W przy­pad­ku od­wo­ła­nia tur­nu­su przez uczestnika lub upoważnioną osobę reprezentującą go (np. rodzica):

 1. w ter­mi­nie 6 i więcej dni przed pla­nowa­nym tur­nu­sem opie­kun otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (zadatek nie podlega zwrotowi).
 2. w terminie od 5–0 dni przed pla­nowa­nym tur­nu­sem opie­kun po­kry­wa kosz­ty 20 % ce­ny tur­nu­su.

W przy­pad­kach lo­so­wych i re­zy­gna­cji z tur­nu­su lub jego części pod­czas je­go tr­wa­nia, opie­kun po­kry­wa kosz­ty za wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia, plus 30% za niewy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia.

W przypadku odwołania turnusu przez organizatora przed jego rozpoczęciem następuje pełny zwrot kosztów. W przypadku przerwania turnusu ze względów losowych następuje zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia.

W szczególnych sytuacjach za zgodą obu stron, z uwzględnieniem dostępności terminów, istnieje  możliwość zmian w terminarzu i kontunuowania turnusu.

Dane do przelewu:

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                                UL. POTOCKIEGO 143                                                                                                                      96-313 BUDY-GRZYBEK

Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Wpłata I Tytułem: zadatek turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

Wpłata II Tytułem: turnus logopedyczny stacjonarny, data turnusu, nazwisko i imię uczestnika

 Podczas turnusu dziecko może korzystać z terapii (m.in.):

 •  terapii logopedycznej / neurologopedycznej
 •  masażu logopedycznego
 •  elektrostymulacji
 •  kinesiotapingu
 •  AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna)
 •  stymulacji funkcji pokarmowych
 •  zajęć polisensoycznych stymulujących zmysły
 •  zajęć z elementami Metody Knilla
 •  zajęć prowadzonych metodą werbo-tonalną
 •  jogi dla dzieci
 • zajęć ruchowych z elementami logorytmiki
 • zajęć z użyciem słuchawek For Brain
 • zajęć z psem
 • zajęć edukacyjne
 • zajęć wspomagające umiejętność czytania i pisania
 • zajęć wspomagające koncentrację
 • zajęcia wspomagające wychowanie słuchowe

W czasie trwania turnusu rodzic na bieżąco jest informowany o przebiegu zajęć, może korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących przebiegu terapii w umówionym terminie.

Po zakończonych zajęciach rodzic otrzymuje pisemną informację o przebiegu terapii oraz zalecenia poturnusowe.

W czasie turnusu stacjonarnego CLT nie oferuje noclegów ani wyżywienia. Zajęcia odbywają się w Budach-Grzybek 96-313, ul. Potockiego 143 lub okazjonalnie w miejscu wskazanym przez organizatora niezbędnym do prowadzenia terapii.

Pozostałe kwestie są regulowane punktami dotyczącymi zajęć indywidulanych i grupowych. 

Turnusy realizowane są w ramach usług prywatnych (CLT „Dogadać się” nie realizuje usług w porozumieniu z instytucjami typu PEFRON, PCPR, GOPS, inne). 

18. Uczestnicy powinni posiadać strój odpowiedni zgodnie z zaleceniem terapeuty oraz buty na zmianę. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.

19. W trakcie terapii dziecko lub osoba dorosła wymagająca opieki innych pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach, po zakończeniu zajęć w czasie zajęć z opiekunami odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

20. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku lub osobie dorosłej wymagającej opieki podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.

21. Uczestnicy terapii są zobowiązani do pracy w domu zgodnie z zaleceniami (rodzice/opiekunowie do wykonywania ćwiczeń z dziećmi, osoby dorosłe do pracy samodzielnej lub z opiekunem) – w przeciwnym razie terapia nie przyniesie oczekiwanych efektów. 

22. CLT „Dogadać się” zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku nieterminowych opłat oraz częstych nieobecności uczestnika na terapii lub nieprzestrzegania  zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.

23. Zgłoszenie na zajęcia indywidualne i grupowe jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego warunków. Osoba biorąca udział w zajęciach indywidualnych i grupowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z zapisami aktualnego prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017), Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), oraz przyjmuje do wiadomości, iż:

a. Administratorem danych osobowych jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, reprezentowane przez Katarzynę Czechowicz-Gołaszewską, dalej w skrócie CLT „Dogadać się”.

b. CLT „Dogadać się” zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki, tj.:                                 

– udzielania informacji, ustalania terminów spotkań, szkoleń/warsztatów i terapii         

– informowania o aktualnej ofercie CLT „Dogadać się”                                                           

– konsultacji z innymi specjalistami, lekarzami, nauczycielami, pod opieką których pozostaje uczestnik zajęć organizowanych przez CLT „Dogadać się”                                   

– wystawiania zaświadczeń, opinii, informacji o terapii, konsultacjach, szkoleniach;       

– wypełniania prawnych obowiązków związanych z administrowaniem danych oraz  realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem, przechowywania i przekazywania dokumentacji podatkowej)               

– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CLT „Dogadać się” (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczanie i ochrona przed roszczeniami uczestników zajęć CLT „Dogadać się” /współpracowników/partnerów biznesowych lub osób trzecich, marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).

c. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z oferty CLT „Dogadać się”.

d. Dane osobowe dziecka i rodziców oraz dane osobowe pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie będą profilowane.

e. Dane, które mogą podlegać przetwarzaniu to:

  1. Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,
  2. Dane wrażliwe w celu programowania właściwego postępowania terapeutycznego tj.: opinie, orzeczenia, inne medyczne określające stan zdrowia itp.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

24. Obowiązują ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa. 

25. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozpatrywane są indywidualnie. 

26. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostaje niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej CLT  „Dogadać się”.

 

aktualizacja 23.04.22 r.