Ochrona danych osobowych

Zgodnie z zapisami aktualnego prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017), Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy współpracowników, partnerów oraz uczestników wszystkich form zajęć organizowanych przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, dalej CLT „Dogadać się” iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska 96-313 Budy-Grzybek, ul. Potockiego 143, reprezentowane przez Katarzynę Czechowicz-Gołaszewską.
 2. CLT „Dogadać się” zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.:                                  – udzielania informacji, ustalania terminów spotkań, szkoleń/warsztatów i terapii        – informowania o aktualnej ofercie CLT „Dogadać się”                                                          – konsultacji z innymi specjalistami, lekarzami, nauczycielami, pod opieką których  pozostaje uczestnik zajęć organizowanych przez CLT „Dogadać się”                                    – wystawiania zaświadczeń, opinii, informacji o terapii, konsultacjach, szkoleniach;      – wypełniania prawnych obowiązków związanych z administrowaniem danych oraz  realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywania zadań związanych z  bezpieczeństwem, przechowywania i przekazywania dokumentacji podatkowej)                – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CLT  „Dogadać się” (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczanie i  dochodzenie roszczeń, zabezpieczanie i ochrona przed roszczeniami uczestników zajęć CLT „Dogadać się” /współpracowników/partnerów biznesowych lub osób trzecich, marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z oferty CLT „Dogadać się”.
 4. Dane, które mogą podlegać przetwarzaniu to:
  1. Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,
  2. Dane wrażliwe w celu programowania właściwego postępowania terapeutycznego tj.: opinie, orzeczenia, inne medyczne określające stan zdrowia itp.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe dziecka i rodziców oraz dane osobowe pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie będą profilowane.
 7. Czas retencji danych osobowych dla jednorazowych konsultacji płatnych i bezpłatnych zrealizowanych do dnia 31.08.23  wynosi 5 lat (od dnia konsultacji).
 8. Czas retencji danych osobowych dla terapii zakończonych do dnia 31.08.23  wynosi 5 lat (od dnia zakończenia terapii).
 9. Czas retencji danych osobowych dla uczestników szkoleń zrealizowanych do dnia 31.08.23  wynosi 5 lat (od dnia zakończenia szkolenia).

aktualizacja 17.08.23