Wspomaganie rozwoju mowy u osób z autyzmem

Temat:

Wspomaganie rozwoju mowy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog

Czas trwania:

I lub II dni

Godziny zajęć:

10.00-16.00

9.00-15.00

Odbiorcy:

RODZICE I OPIEKUNOWIE, początkujący logopedzi, terapeuci

Cel:

Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy rodzicom i opiekunom dotyczącej pracy z osobami z autyzmem w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji.

 

 Program ramowy:

1.Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia

  1. Etapy rozwoju mowy (norma)
  1. Ocena mowy dziecka (norma) – diagnoza
  2. Autyzm – podstawowe pojęcia i definicje, etiologia
  3. Triada autystyczna – czym jest?
  4. Rozwój mowy u osób z autyzmem
  5. Trudności diagnostyczne – testy specjalistyczne
  6. Specyfika terapii dzieci z autyzmem

– trening jedzenia

– komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC)

– nietypowe wzorce zachowań

– postępowanie w sytuacjach trudnych

– pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej

  1. Aspekty prawne – autyzm a prawo

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku

UWAGA: Podczas szkoleń stacjonarnych uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów.