Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC – szkolenie III modułowe

 

Temat:

AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – SZKOLENIE III MODUŁOWE

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, konsultant C-EYE, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener umiejętności miękkich, instruktor jogi dla dzieci, trener i masażysta psów, trener FIT PAWS, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

3 moduły realizowane podczas spotkań weekendowych (moduł II – podstawa plus rozszerzenie dwa weekendy)

w sumie 5 spotkań weekendowych

Godziny zajęć:

ustalane przed rozpoczęciem szkolenia

 

 

 

UWAGI

SZKOLENIE MOŻE BYĆ REALIZOWANE JAKO CAŁOŚĆ LUB POJEDYNCZE MODUŁY

Logopedzi, zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę, osoby zainteresowane

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niemówiących lub mających trudności w porozumiewaniu się oraz z zasadami pracy terapeutycznej, z wykorzystaniem systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

SZKOLENIE 3-MODUŁOWE

AAC – MODUŁ I wprowadzenie                                                                  

RAMOWY PROGRAM

 1. Mowa a komunikacja – podstawowa terminologia.
 2. Warunki skutecznej komunikacji.
 3. Strategie komunikacji i przekazywania informacji.
 4. Systemy AAC – przegląd.
 5. Wybór systemu AAC – diagnoza.
 6. Techniki nauki używania znaków.
 7. Budowanie systemu AAC.
 8. Technologia wspomagająca, sprzęt i oprogramowanie – technologia niska i wysoka.
 9. Sytuacje trudne w pracy logopedy.
 10. Rola rodziny w procesie terapeutycznym.
 11. Propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy i poznawczy użytkowników AAC
 12. Pomoce terapeutyczne – przegląd.

AAC – MODUŁ II podstawowy – wprowadzenie technologii wysokiej

RAMOWY PROGRAM:

 1. Przywitanie – wprowadzenie
 2. AAC MODUŁ I – pytania i odpowiedzi – powtórzenie 
 3. AAC MODUŁ II – wprowadzenie
 4. Użytkownik AAC i jego zasoby
 5. Ocena zachowań komunikacyjnych
 6. Trening zachowań komunikacyjnych
 7. Technologia niska/prosta vs technologia wysoka/zaawansowana
 8. Oprogramowanie AAC – przegląd

– BoardMaker

– Mówik

– Gadaczek

– Grid 3

‐ C-eye (oraz eyefeel)

– LetMe talk

– inne

 1. Warsztat praktyczny 

– tworzenie pomocy osobistych

– dobór programu

– paszport komunikacyjny

– pomoce indywidualne

 1. Technologia wysoka w placówce oświatowej w ramach realizacji programów nauczania 

– adaptacja materiałów edukacyjnych do potrzeb indywidualnych użytkownika AAC

– adaptacja przestrzeni społecznej (urzędy, placówki zdrowia, inne) do potrzeb indywidualnych użytkownika AAC

 1. Podsumowanie, dyskusja
 2. Zakończenie szkolenia

Uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie własnego sprzętu (np. telefon, tablet, laptop itp.z możliwością korzystania z internetu) z zainstalowanymi wersjami demo dostępnych ww. programów (w zależności od posiadanego systemu). Przykładowe strony, z których można pobrać bezpłatne wersje demo ww. programów, o których będzie mowa tj. m.in. eyefeel, BoardMaker 7, LetMe Talk, Mówik, Gadaczek podawane są przed szkoleniem. 

Dodatkowo należy zabrać ze sobą przykładowe karty rozwoju słownikowego lub skrócony arkusz umiejętności komunikowania się (opracowanie własne lub innego autora) dowolnego użytkownika AAC oraz przykładowe plany aktywności, laminowane, papierowe, książkę komunikacyjną nauczyciela lub inne materiały, stosowane  szkole i w domu np. plan dnia, plan na daną aktywność. Opcjonalne można przynieść nagrania przedstawiające zajęcia z użytkownikiem AAC, z książką komunikacyjną i innymi pomocami na terenie domu, placówki oświatowej lub innego miejsca. Niektóre z ćwiczeń, wykonywanych podczas bieżących zajęć praktycznych wymagają wykonania nagrania (nagranie zostaje usunięte po omówieniu i zakończeniu szkolenia). 

 

AAC – MODUŁ II rozszerzenie 4 DNI – warsztat – GRID 3, MÓWik, C-EYE, COUGH DROP

PROGRAM RAMOWY:

 1. Specyfikacja programu – przypomnienie
 2. Podstawowe umiejętności obsługi programu – przypomnienie
 3. Tworzenie profilu użytkownika
 4. Tworzenie tablic, modyfikowanie ustawień zgodnie z potrzebami i poziomem komunikacyjnym użytkownika AAC
 5. Wykorzystanie funkcji programu w nauce pisania i czytania
 6. Metody dostępu dla użytkownika AAC
 7. Warsztat praktyczny.

MODUŁ III studium przypadku (dzieci, dorośli)

PROGRAM RAMOWY

 1. Najważniejsze zagadnienia z modułów I-II – utrwalenie
 2. Studium przypadku – charakterystyka użytkownika AAC
 3. Planowanie terapii (m.in. diagnoza, wybór narzędzi AAC, tworzenie pomocy indywidualnych)
 4. Dyskusja

 

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku