COVID 19 – BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2020 r. możliwe będą zajęcia stacjonarne (w ograniczonym jeszcze zakresie usług) w Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska w lokalizacji przy ul. Potockiego 143 w Budach – Grzybek oraz wizyty domowe. Obowiązują następujące zasady: 

I. Zasady korzystania z ndywidualnych usług specjalistycznych w Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, realizowanych w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 oraz podczas wizyt domowych

Zalecenia dla terapeuty:

– regularne i dokładne (częste) mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce oraz dezynfekcja osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)

– noszenie osłony na usta i nos, ewentualnie przyłbicy oraz rękawic ochronnych (fartucha, jeśli jest taka potrzeba) podczas wykonywania obowiązków. 

– zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry)

– podczas kaszlu i kichania zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, po czym – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk

– dezynfekcja powierzchni dotykowych typu klawiatura, myszka, pomoce każdorazowo po wizycie pacjenta oraz lampą UV po zakończonym dniu pracy, usunięcie pomocy trudnych do czyszczenia typu pluszaki

– regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł

– wietrzenie pomieszczeń

Zalecenia dla pacjentów przyjeżdżających samodzielnie lub z opiekunami do CLT „Dogadać się” :

– przyjazd na zajęcia zgodnie z ustaloną godziną (nie wcześniej), w celu zapobiegania spotkań pacjentów w holu przed wejściem do gabinetu

– przyjazd bez osób trzecich (jeden opiekun – jedno dziecko lub samodzielny pacjent dorosły niewymagający opieki)

– udzielenie rzetelnych informacji dotyczących stanu zdrowia i kontaktów z innymi osobami w ramach wywiadu każdorazowo, przed wykonaniem usługi (wywiad każdorazowo jest podpisywany przez opiekuna)

– pomiar temperatury opiekuna i pacjenta (bezdotykowo)

– używanie przez pacjenta i jego opiekuna maseczek/przyłbic/fartucha/rękawiczek  zgodnie z zapotrzebowaniem (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia).

W przypadku pacjentów powyżej 65 lat lub z grupy ryzyka (np. pacjenci z dysfagią, rurką tracheostomijną, problemami onkologicznymi) wymagana jest maska FFP2 lub FFP3 oraz rękawiczki.

–  brak możliwości poruszania się po budynku – do dyspozycji osób oczekujących pozostaje hol, taras przed budynkiem oraz WC.

– obowiązkowe mycie rąk lub dezynfekcja płynem przed wejściem do gabinetu

– telefoniczne odwołanie zajęć w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, kaszlu, infekcji i innych objawów niepokojących

– podpisanie zgody na przeprowadzenie zajęć zgodnie z zasadami obowiązującymi od dnia 25 maja 2020 r.

– brak zgody wyklucza prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej

Procedury wykonywane po wizycie w gabinecie:

– dezynfekcja stanowiska, czyli wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu (od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku)

– wywietrzenie pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta

Zalecenia dla pacjentów i terapeutów w przypadku usług świadczonych w domu:

– terapeuta przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbicę, rękawiczki (zależnie od potrzeb)

– ograniczona zostaje ilość pomocy przywożonych na zajęcia

– po użyciu pomoce są dezynfekowane

– pacjent i jego opiekun używa maseczek/przyłbic/fartucha/rękawiczek zgodnie z zapotrzebowaniem (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia)

W przypadku pacjentów powyżej 65 lat lub z grupy ryzyka (np. pacjenci z dysfagią, rurką tracheostomijną, problemami onkologicznymi) wymagana jest maska FFP2 lub FFP3, rękawiczki.

– w pomieszczeniu, gdzie odbywają się zajęcia ilość osób zostaje ograniczona do minimum

– przed wykonaniem usługi pacjent udziela wywiadu, zostaje wykonany pomiar temperatury (bezdotykowo)

– pacjenci lub opiekunowie są zobowiązani do odwołania zajęć w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, kaszlu, infekcji itp.

– pacjenci lub opiekunowie/rodzice podpisują zgodę na przeprowadzenie zajęć zgodnie z zasadami obowiązującymi od dnia 25 maja 2020 r.

– brak zgody wyklucza prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w domu pacjenta

II. Zasady korzystania z indywidualnych usług szkoleniowych (dotyczy szkoleń specjalistycznych) w Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska, realizowanych w Budach-Grzybek ul. Potockiego 143 lub w innych placówkach doskonalenia nauczycieli i specjalistów

– do odwołania szkolenia realizowane są w formie usług online

III. Zasady korzystania z indywidualnych usług szkoleniowych z psem  

zajęcia odbywają się w ustalonym miejscu, na świeżym powietrzu, z zachowaniem bezpiecznych odległości i procedur w zależności od miejsca (publiczne – obowiązują maseczki, chustka, rękawiczki, niepubliczne – bezpieczna odległość, opcjonalnie chustka, maseczka)

– zajęcia mają charakter pracy indywidualnej z trenerem bez osób postronnych

– przed wykonaniem usługi każdorazowo klient udziela wywiadu, zostaje wykonany pomiar temperatury (bezdotykowo)

– klienci zobowiązani do odwołania zajęć w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, kaszlu, infekcji itp.

– klienci podpisują zgodę na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych zgodnie z zasadami obowiązującymi od dnia 25 maja 2020 r.

– brak zgody wyklucza prowadzenie usługi szkoleniowej

IV. Procedury zapobiegawcze w razie  podejrzenia zakażenia koronawirusem u terapeuty/szkoleniowca:

– w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wszystkie zajęcia zostają odwołane, a terapeuta kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i

 poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.

– zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

– przyjmowanie pacjentów/klientów zostaje wstrzymane, powiadomiona zostaje właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczną

– trener/terapeuta stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń (w tym uwzględnione jest przekazanie danych osób, z  którymi terapeuta miał kontakt i, u których mogło wystąpić ryzyko zakażenia).

V. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/pacjenta zakażenia koronawirusem: Zasady korzystania z indywidualnych usług specjalistycznych w Centrum LszewskBudach-Grzybek ul. Potockiego 143 oraz wych:

– w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie zostaje wpuszczony do gabinetu a zajęcia w domu zostają przerwane w trybie natychmiastowym

– pacjent zostaje poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

– zostaje wstrzymane przyjmowanie klientów, po czym następuje powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń (w tym przekazanie danych osoby, u której wystąpiły niepokojące objawy oraz osób, u których mogło wystąpić ryzyko zakażenia).

UWAGA !!!

KAŻDY Z PACJENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W TERAPII CZY TEŻ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU Z PSEM ZAOPATRUJE SIĘ W MASECZKI, PRZYŁBICE, FARTUCH (ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM) WE WŁASNYM ZAKRESIE.

RĘKAWICZKI, PŁYNY ANTYBAKTERYJNE I INNE ŚRODKI CZYSTOŚCI SĄ DOSTĘPNE NA MIEJSCU.

 

PACJENCI NIE WNOSZĄ DO GABINETU ŻADNYCH ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW (DZIECI NIE PRZYWOŻĄ ZESZYTÓW, ZABAWEK, TELEFONÓW) MATERIAŁY DO PRACY SĄ PRZEKAZYWANE DROGĄ MAILOWĄ. JEDYNIE W PRZYPADKU ZAJĘĆ W DOMU PACJENTA TERAPEUTA ZOSTAWIA WYDRUKOWANE MATERIAŁY).

 

W CHWILI OBECNEJ NIE SĄ POBIERANE DODATKOWE OPŁATY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM REŻIMU SANITARNEGO.

 

INFORMACJE O ZMIANACH W ZASADACH ŚWIADCZENIA USŁUG SĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ.

PDF do pobrania: COVID 19 BEZPECZENSTWO

 

 

 

 

 

Źródło:

www. gis.gov.pl  

https://kif.info.pl

https://www.gov.pl

www.prawo.pl